15/ Hướng dẫn CĐCS phối hợp với Doanh nghiệp trong việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019.

(Nhấn tải về hướng dẫn)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

__________

Số: 354/HD-LĐLĐ

V/v Hướng dẫn CĐCS phối hợp

với Doanh nghiệp trong việc điều chỉnh

lương tối thiểu vùng năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Quận 11, ngày 24 tháng 12 năm 2018.

 

 

 

 

Kính gửi: BCH CĐCS trong Doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động Quận 11

 

Ngày 16 tháng 11 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, thay thế Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017.


Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng được thực hiện từ ngày 01/01/2019. Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng

Áp dụng từ ngày 01/01/2018 đối với

người lao động làm việc theo hợp đồng

lao động (Nghị định 141/2017/NĐ-CP)

Mức lương tối thiểu vùng

Áp dụng từ ngày 01/01/2019 đối với

người lao động làm việc theo hợp đồng

lao động (Nghị định 157/2018/NĐ-CP)

I 3.980.000 đồng/tháng 4.180.000 đồng/tháng
II 3.530.000 đồng/tháng 3.710.000 đồng/tháng
III 3.090.000 đồng/tháng 3.250.000 đồng/tháng
IV 2.760.000 đồng/tháng 2.920.000 đồng/tháng

 

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng được áp dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/01/2019 là 4.180.000 đồng/tháng (vùng I). Riêng đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ mức lương tối thiểu vùng là: 3.710.000 đồng/tháng (vùng II).


Để nâng cao vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận đề nghị BCH CĐCS khi triển khai điều chỉnh lương tối thiểu vùng cần tập trung vào các nội dung cụ thể sau:


1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 đến người lao động và người sử dụng lao động tại doanh nghiệp để hiểu và thực hiện đúng quy định.


2. Khi điều chỉnh lương tối thiểu vùng cần xem xét đến tay nghề của người lao động để có mức điều chỉnh tiền lương hợp lý giữa người mới được tuyển dụng và người có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp, đảm bảo tính công bằng, hợp lý.


3. Khi tiến hành điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định mới, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ đã được pháp luật quy định. Đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng... do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.


4. Sau khi BCH CĐCS đã thống nhất với doanh nghiệp về mức điều chỉnh lương vùng thì công khai cho người lao động biết và phối hợp với doanh nghiệp điều chỉnh lại tiền lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp.


5. BCH CĐCS tổ chức giám sát việc điều chỉnh lương cũng như các khoản phụ cấp, trợ cấp khác của doanh nghiệp không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp thực hiện không đúng, không đầy đủ dẫn đến tranh chấp lao động tập thể, đình công, lãn công trái quy định pháp luật hiện hành.


Ban Thường vụ LĐLĐ quận yêu cầu BCH CĐCS tổ chức triển khai thực hiện tinh thần công văn này và báo cáo về LĐLĐ quận theo mẫu báo cáo lương, thưởng Tết (qua Ban CSPL Đ/c Tú di động: 0903.990.732) trước ngày 10/01/2019 để tổng hợp báo cáo cho Thường trực LĐLĐ thành phố.

 

Nơi nhận:

- TT, Ban CSPL LĐLĐ TP;

- TT Quận ủy 11 - UBND Q11;

- Ban Dân vận QU 11;

- Đ/c Bùi Thị Bích Thủy TB DV;

- Đ/c Trương Quốc Cương - PCT UBND;

- BTV, BCH, UBKT LĐLĐ quận;

- CĐCS trong khối DN;

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
Nguyễn Tuấn

 

Biên tập: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy