16/ Mẫu báo cáo tình hình chi trả lương, chia kinh phí khoán dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 (Đơn vị HC, SN có thu, 16 phường, khu vực Trường học).

(Nhấn để tải về mẫu)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

CĐCS...................................

Điện thoại:...........................


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Quận 11, ngày.... tháng....năm 201...

 

BÁO CÁO


Tình hình chi trả lương, chia kinh phí khoán dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019


(Đơn vị HC, SN có thu, 16 Phường, Khu vực Trường học)


1- Đơn vị xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ không: (có hoặc không):.............


2-Đơn vị có kế hoạch chi tiền tiết kiệm từ khoán: (có hoặc không):..............


3- Đơn vị có khó khăn trong dịp tết                      : (có hoặc không):.............

 

Lý do :.............................................................................................................

 

4- Mức thu nhập bình quân ở các đơn vị trong dịp Tết (dự kiến) :

 

4.1- Cơ quan Sự nghiệp có thu mức thu nhập bình quân trong dịp Tết:

 

- Mức bình quân : ................................

 

- Mức cao nhất :...................................

 

- Mức thấp nhất :................................

 

4.2- Cơ quan UBND Phường mức thu nhập bình quân trong dịp Tết:

 

- Mức bình quân : ................................

 

- Mức cao nhất :  .................................

 

- Mức thấp nhất : .................................

 

4.3- Khu vực trường học mức nhập bình quân trong dịp Tết:

 

- Mức bình quân : ................................

 

- Mức cao nhất : ...................................

 

- Mức thấp nhất : .................................

 

4.4- Cơ quan Hành chánh, cơ quan Đảng mức thu nhập bình quân trong dịp Tết:

 

- Mức bình quân : ................................

 

- Mức cao nhất :...................................

 

- Mức  thấp nhất :................................

 

5 - Các hình thức chăm lo khác :........................................................................

 

6 - Các biện pháp của BCH Công đoàn tham gia kiểm tra giám sát việc chi trả lương, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động:.........................................................


7 - Kiến nghị – đề xuất:.........................................................................................


Ghi chú: CĐCS dùng mẫu này làm b/c gởi về Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ Quận 11 trước ngày 10/01/2019.

 

TM. BCH CĐCS

(Ký tên và đóng dấu)

 

Biên tập: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy