19/ Kế hoạch tổ chức "Tháng Công nhân" lần thứ 11 và "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" năm 2019.

(nhấn để tải về)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

__________

Số: 71/KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

________________________

Quận 11, ngày 01 tháng 4 năm 2019.

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tháng Công nhân” lần thứ 11 và

“Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2019

Năm 2019 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); 50 năm thực hiện di chúc của Bác; kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2019); kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019); kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-LĐLĐ ngày 08/3/2019 của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc tổ chức “Tháng Công nhân” lần thứ 11 gắn với “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 11 xây dựng kế hoạch tổ chức “Tháng Công nhân” lần thứ 11 năm 2019 với những nội dung cụ thể như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:


1. Mục đích:


“Tháng Công nhân” lần thứ 11 được tổ chức gắn với “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2019 và các hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 nhằm tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) Quận 11, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận năm 2019.


- Thông qua việc tổ chức có hiệu quả các hoạt động “Tháng công nhân” để góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin của CNVC-LĐ về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.


2. Yêu cầu:


- Việc tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” lần thứ 11 phải trên tinh thần tiết kiệm, sử dụng thật hiệu quả các nguồn tài chính, chăm lo đúng đối tượng, đảm bảo phục vụ thiết thực cho đời sống văn hóa, tinh thần CNVC-LĐ và cho sự phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia, thụ hưởng các hoạt động.


- Nội dung các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” phải cụ thể, sát hợp với tình hình tiễn của đơn vị; Công đoàn cơ sở chủ động tham mưu với thủ trưởng đơn vị hoặc người sử dụng lao động để tổ chức “Tháng Công nhân” lần thứ 11 tại đơn vị mình.


3. Chủ đề: “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”.


4. Chỉ tiêu: Phấn đấu mỗi Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong doanh nghiệp đều có hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên nhân hoạt động “Tháng Công nhân”.


II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:


1. Tổ chức “Tháng Công nhân” lần thứ 11 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”:


- Theo chủ đề này, mỗi công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức một mô hình chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đề xuất với lãnh đạo các doanh nghiệp đưa vào thỏa ước lao động tập thể ít nhất một nội dung phúc lợi mới và tốt hơn năm 2018.


- Liên đoàn Lao động Quận 11 liên hệ các đối tác để ký kết các chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” với cấp mình hoặc các đối tác đã ký kết với Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố để triển khai các lợi ích đến đoàn viên công đoàn, công đoàn cơ sở nhất là các đơn vị có trên 500 lao động. Tùy theo điều kiện cụ thể, khuyến khích các CĐCS lựa chọn đối tác để triển khai chương trình phúc lợi mới cho đoàn viên, CNVC-LĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.


2. Phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày tiến đến kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019):


- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đến đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ về ý nghĩa việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 56 ngày 29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ làm việc có hưởng lương vào ngày Quốc tế Lao động (1/5); mục đích, ý nghĩa của “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”.


- Phát động các đợt thi đua cao điểm trong CĐCS trực thuộc, nội dung thi đua phù hợp với các đối tượng CNVC-LĐ; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động khối Doanh nghiệp; tham mưu giỏi, phục vụ tốt, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong khối Hành chính sự nghiệp; đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong đội ngũ cán bộ công đoàn…qua đó tạo sự lan tỏa trong phong trào, lập thành tích cụ thể thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019).


3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao:


a) Đối với LĐLĐ Quận:


- Phối hợp các Công đoàn cơ sở có đông lao động để tổ chức chương trình sân chơi “Giờ thứ 9” nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CNVC-LĐ với chủ đề: “Công nhân trên chặng đường mới” (Ban Tuyên giáo LĐLĐ quận có kế hoạch riêng).


- Tổ chức khai mạc “Tháng Công nhân” lần thứ 11, vận động, tổ chức đưa CNVC-LĐ đến tham gia các hoạt động do LĐLĐ quận, Thành phố tổ chức. Vận động kinh phí để tổ chức thăm và trợ cấp cho công nhân bị tai nạn lao động tỷ lệ thương tật dưới 75% có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chăm lo cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nan y, bệnh ung thư....


b) Đối với CĐCS:


- Lựa chọn các loại hình phù hợp với điều kiện đặc thù của CNVC-LĐ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động như: giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao nhằm góp phần thiết thực chăm lo đời sống tinh thần cho CNLĐ sau những giờ lao động mệt nhọc.


- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình “Giờ thứ 9” phải đảm bảo 02 yêu cầu là: tổ chức các loại hình để nhiều CNLĐ được tham gia (hội thao, hội diễn, hội thi, chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ…). Trong các sân chơi “Giờ thứ 9”, cần lồng ghép tuyên truyền nội dung chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là Nghị định mới có liên quan đến người lao động nhằm góp phần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền kiến thức pháp luật và đưa pháp luật đi vào cuộc sống.


- Các CĐCS căn cứ nội dung định hướng của Liên đoàn Lao động quận để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, nhằm phục vụ thiết thực nhu cầu của CNVC-LĐ; đồng thời vận động CNVC-LĐ tích cực tham gia các chương trình hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức.


4. Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp”:


a) Đối với LĐLĐ Quận:


Phối hợp các cơ quan quản lý Nhà nước để tham mưu Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo địa phương với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, giúp doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển sản xuất.


b) Đối với CĐCS:


CĐCS khối ngoài Nhà nước vận động công nhân lao động cùng chia sẻ những khó khăn của Doanh nghiệp, tích cực làm việc, tăng năng xuất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia xây dựng Doanh nghiệp ổn định và phát triển.


5. Chương trình “Tháng lao động giỏi”; phát động phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”:


a) Đối với LĐLĐ Quận:


- Phát động và hướng dẫn CĐCS triển khai thực hiện “Tháng lao động giỏi” nhằm vận động CNVC-LĐ thi đua lao động sản suất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 90 ngày tiến đến kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019); biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động “Tháng Công nhân” lần thứ 11.


- Phát động phong trào “Công nhân vì thành phố Xanh – Sạch – Đẹp” tại đơn vị, doanh nghiệp; CĐCS phối hợp với thủ trưởng đơn vị, người sử dụng lao động đẩy mạnh việc thực hiện “Xanh – Sạch – Đẹp” tại đơn vị, doanh nghiệp mình.


b) Đối với CĐCS:


CĐCS vận động CNVC-LĐ hưởng ứng chương trình “Tháng Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, hăng hái thi đua lao động sản xuất, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.


6. Tổ chức các hoạt động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”:


a) Đối với LĐLĐ Quận:


-Tích cực vận động các nguồn lực xã hội chăm lo cho CNVC-LĐ bị bệnh nan y, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.


- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến người lao động. Tham gia kiểm tra chất lượng dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể phục vụ công nhân lao động; quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho công nhân lao động theo Nghị quyết 7c của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


b) Đối với CĐCS:


- Căn cứ những quy định của pháp luật Việt Nam về quyền, lợi ích của người lao động và văn hóa doanh nghiệp, BCH CĐCS đề xuất người sử dụng lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ, chính sách cho người lao động, thương lượng với người sử dụng lao động thực hiện các phúc lợi cho người lao động cao hơn so với quy định của pháp luật.


- BCH CĐCS đề xuất với người sử dụng lao động cùng phối hợp với tổ chức Công đoàn chăm lo cụ thể cho các trường hợp CNLĐ bị bệnh nan y, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệpcó hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại doanh nghiệp mình.


7. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”:


a)  Đối với LĐLĐ quận:


- Phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người lao động, người sử dụng lao động trong việc chấp hành pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố mất an toàn lao động.


- Phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra trọng điểm đối với các ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ, rủi ro cao về tai nạn lao động.


- Tổ chức họp mặt, thăm và tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động trên địa bàn.


b) Đối với CĐCS:


BCH CĐCS chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” lần 3 năm 2019 với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp” với các hoạt động cụ thể như sau:


- Phát động “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” và xây dựng văn hóa an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp; BCH CĐCS tổ chức ngày chủ nhật xanh với chủ đề “Vì an toàn vệ sinh lao động, vì sức khỏe người lao động” vận động công nhân lao động tham gia làm vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng, nơi làm việc của công nhân.


8. Tổ chức chương trình “Đào tạo kỹ năng cho cán bộ công đoàn, người lao động”:


a) Đối với LĐLĐ quận:


Phối hợp với Nhà văn hóa Lao động quận tổ chức các lớp học miễn phí dành cho cán bộ công đoàn như khiêu vũ cơ bản, thể dục thẩm mỹ, lớp gym, thể hình, yoga…


b) Đối với CĐCS:


Vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện về thời gian cho người lao động có điều kiện tham gia các lớp kỹ năng…do Nhà văn hóa Lao động quận tổ chức và phối hợp tổ chức tại một số CĐCS có nhu cầu học các lớp kỹ năng…


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


a) Thời gian:


- Tháng 4/2019 Liên đoàn Lao động quận tổ chức lễ phát động “Tháng công nhân” lần thứ 11 năm; Kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2019); Tuyên truyền Luật an toàn, vệ sinh lao động.


- Hoạt động “Tháng công nhân” được kết thúc vào ngày 27/5/2019. Ngày 28/5/2019 (Thứ ba) là hạn chót các công đoàn cơ sở trực thuộc báo cáo hoạt động “Tháng công nhân” về Liên đoàn Lao động quận để tổng hợp báo cáo về LĐLĐ Thành phố.


b) Ban Tổ chức thực hiện:

 

1. Đ/c Dương Văn Nhân Chủ Tịch LĐLĐ Trưởng ban.
2. Đ/c Nguyễn Tuấn PCT Thường trực Phó ban TT.
3. Đ/c Phan Thị Minh Duyên Phó Chủ tịch Phó ban.
4. Đ/c Đỗ Thanh Tú UVTV Thành viên.
5. Đ/c Trần Văn Lạc Trưởng ban Tuyên giáo Thành viên.
6. Đ/c Nguyễn Thị Như Sương Chánh Văn phòng Thành viên.
7. Đ/c Đỗ Thị Kim Thảo Kế toán LĐLĐ Thành viên.


Trên đây là nội dung kế hoạch “Tháng công nhân” lần thứ 11 năm 2019, đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc tích cực hưởng ứng và báo cáo kết quả theo tiến độ hoạt động về LĐLĐ quận (Qua Ban CSPL, Đ/c Tú 0903.990.732).

 

 

Nơi nhận:

- TT.LĐLĐ TP; Ban CSPL, VP LĐLĐ TP;

- TT.Quận ủy, TT.UBND Q.11;

- Ban Dân vận QU Q11;

- Đ/c Bùi Thị Bích Thủy UVTV QU- TB DV;

- Đ/c Trương Quốc Cương PCT UBND quận;

- BTV, BCH, UBKT LĐLĐ quận;

- Các Ban chuyên đề LĐLĐ quận;

- NVH LĐ quận;

- Các CĐCS trực thuộc;

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(Đã Ký)

Nguyễn Tuấn

 

Biên tập: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy