49/ Kế hoạch tổ chức tổng kết phong trào “Nuôi heo đất” năm 2019 - 2020 Và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh Cấp quận năm học 2020 - 2021

(nhấn để tải về)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

_________________

Số: 133/KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Quận 11, ngày 07 tháng 7 năm 2020.

 

KẾ HOẠCH


Tổ chức tổng kết phong trào “Nuôi heo đất” năm 2019 - 2020


Và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh Cấp quận năm học 2020 - 2021


Thực hiện kế hoạch 106/KH-LĐLĐ ngày 03/12/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố về thực hiện chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh giai đoạn 2019 -2023.


Căn cứ kế hoạch 306/KH-LĐLĐ ngày 12/9/2012 về việc vận động CNVC-LĐ thực hiện phong trào “Nuôi heo đất” gây quỹ học bỗng Nguyễn Đức Cảnh, nhằm tạo nguồn kinh phí chăm lo cho con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn.


Ban Thường vụ LĐLĐ quận xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết phong trào “Nuôi heo đất” năm 2019 - 2020 và Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh Cấp quận năm học 2020-2021 cho con CNVC-LĐ và CNVC-LĐ trong các CĐCS trực thuộc, với nội dung như sau:


I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:


- Nhằm chăm lo cho các cháu học sinh, sinh viên là con CNVC-LĐ và CNVC-LĐ trong các CĐCS trực thuộc có hoàn cảnh khó khăn, để có thêm điều kiện tiếp tục đến trường, hạn chế trường hợp bỏ học; động viên phấn đấu học tập tốt hơn, góp phần nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, xây dựng đội ngũ người lao động mới có trình độ văn hóa, tay nghề vững vàng, đủ sức đảm đương nhiệm vụ xây dựng đất nước.


- Tiếp tục tổ chức vận động đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ tham gia hưởng ứng phong trào “Nuôi heo đất” xây dựng quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh.


- Công tác tổ chức trao học bổng phải có sự chuẩn bị chặt chẽ từ công đoàn cấp trên đến CĐCS, đặc biệt là khâu xét duyệt phải đảm bảo đúng các diện cần chăm lo.Việc sử dụng kinh phí chăm lo phải đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng theo nội dung quy định. Việc trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh 2020 - 2021 được tổ chức tại 2 cấp công đoàn: cấp CĐCS và cấp trên cơ sở.


II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:


1. Tổng kết phong trào “Nuôi heo đất” năm 2019 - 2020:


a) Đối với CĐCS đã có tổ chức phong trào “Nuôi heo đất”:


- Tiến hành thu hoạch heo đất, tổng hợp và báo cáo kết quả phong trào “Nuôi heo đất” (theo mẫu) về LĐLĐ quận 11.


- Tổ chức bình chọn và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp CĐCS năm học 2020 -2021. Bình chọn các cháu (theo tiêu chuẩn tại mục 2.1) đề nghị nhận học bổng cấp quận.


- Trích nộp 30% trên tổng số tiền thu được tại CĐCS nộp về LĐLĐ quận 11 để ủng hộ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp quận, nhằm chia sẻ động viên các trường hợp đặc biệt khó khăn.


b) Đối với CĐCS mới thành lập:


- Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, BCH CĐCS chủ động tổ chức vận động và hỗ trợ một phần kinh phí học tập cho con CNVC-LĐ tại đơn vị (từ nguồn kinh phí hoạt động của CĐCS, kinh phí hỗ trợ từ đơn vị, doanh nghiệp và CNVC-LĐ ủng hộ).


- Tổ chức bình chọn các cháu (theo tiêu chuẩn tại mục 2.1) đề nghị nhận học bổng cấp quận.


- Tham gia ủng hộ kinh phí trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp quận (tùy theo điều kiện của đơn vị) và đăng ký tham gia phong trào “Nuôi heo đất” năm 2020 - 2021.


c) Thời gian: Tổ chức thực hiện tại CĐCS, gởi bảng khai hoàn cảnh các cháu nhận học bổng cấp quận và ủng hộ kinh phí để tổ chức trao học bổng cấp quận chậm nhất ngày 20/7/2020 (Thứ hai).


2. Tổ chức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh Cấp quận năm học 2020 - 2021:


a) Đối tượng và tiêu chuẩn:


* Đối với con CNVC-LĐ: đang học phổ thông (lớp 1 đến lớp 12), trung học, trung cấp nghề, cao đẳng, đại học có một trong các tiêu chuẩn sau:


- Các cháu đang học bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo; Mồ côi cha/mẹ (hoặc cả cha lẫn mẹ); các cháu có hạnh kiểm tốt, học lực từ trung bình trở lên, có ý chí vươn lên trong học tập nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, có nguy cơ bỏ học cần được hỗ trợ kinh phí để có điều kiện tiếp tục đến trường.


- Các cháu vừa thi đậu vào các trường Trung cấp nghề, Cao đẳng, Đại học nhưng hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; Các cháu có cha hoặc mẹ bị bệnh nan y, hiểm nghèo nhưng hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn … không có đủ điều kiện để theo học, cần kinh phí và phương tiện đi học.


- Các cháu đang học đạt hạnh kiểm tốt, học lực Khá trở lên, có cha hoặc mẹ là công nhân lao động sản xuất trực tiếp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, … cần được hỗ trợ kinh phí để tiếp tục đến trường.


* Đối với CNVC-LĐ: tự cá nhân CNVC-LĐ đăng ký và đang tham gia các lớp nâng cao trình độ văn hóa từ lớp 1 đến lớp 12, các lớp trung cấp nghề, cao đẳng, đại học trên địa bàn Thành phố (không thuộc tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cử đi học), có thời gian công tác tại đơn vị từ 01 năm trở lên, có một trong các tiêu chuẩn sau:


- Có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: không có việc làm thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch covid 19; là công nhân trực tiếp sản xuất có thu nhập thấp, … không đủ điều kiện để tiếp tục theo học.


- Vừa tham gia các lớp nâng cao trình độ văn hóa từ lớp 1 đến lớp 12, vừa thi đậu vào các trường Trung cấp nghề, Cao đẳng, Đại học nhưng hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn: trong gia đình có người bị bệnh nan y, hiểm nghèo, nuôi con nhỏ còn đi học, vợ đang mang thai, nuôi cha mẹ già, thuê phòng trọ,… không có đủ điều kiện để theo học.


b) Số lượng phân bổ như sau:


- Các CĐCS có lao động dưới 50 đến 100     : 01 cháu, 01 CNVC-LĐ.


- Các đơn vị có lao động từ 101 trở lên         : 02 cháu, 02 CNVC-LĐ.


c) Hồ sơ đề nghị nhận học bổng:


- Mẫu khai chi tiết đề nghị nhận học bổng (Theo mẫu).


- Bảng photo kết quả học tập của cháu năm học 2019 - 2020.


- Bảng photo kết quả học tập của cá nhân CNVC-LĐ năm học 2019 - 2020 hoặc giấy xác nhận của cá nhân CNVC-LĐ đang theo học tại các trường trên địa bàn Thành phố.


d) Định mức suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2020 - 2021:


* Đối với con CNVC-LĐ:


- Học sinh cấp 1    : 1.500.000đ/suất.


- Học sinh cấp 2     : 1.800.000đ/suất.


- Học sinh cấp 3    : 2.000.000đ/suất.


- Trung cấp            : 2.300.000đ/suất.


- Cao đẳng            : 2.500.000đ/suất.


- Đại học                : 3.000.000đ/suất.


* Đối với CNVC-LĐ:


- Đang học các lớp bổ túc văn hóa              : 2.000.000đ/suất.


- Đang học các lớp trung cấp, cao đẳng      : 3.000.000đ/suất.


- Đang học đại học                                       : 4.000.000đ/suất.


Lưu ý:


- Các CĐCS tiến hành rà soát, bình chọn công khai, đúng tiêu chuẩn, kê khai hoàn cảnh gia đình cụ thể, chính xác. Các cháu đã nhận học bổng Cấp CĐCS thì không bình chọn đề nghị nhận học bổng Cấp quận. CNVC-LĐ được sự hỗ trợ học phí từ cơ quan, doanh nghiệp thì không bình chọn đề nghị nhận học bổng Cấp quận.


- Thời gian gởi hồ sơ đề nghị về LĐLĐ quận 11: Chậm nhất ngày 20/7/2020 (Thứ hai), các CĐCS không có đối tượng hội đủ tiêu chuẩn cũng vui lòng báo cáo qua nhóm Group Zalo khối là: Không có đối tượng đề nghị.


3. Thời gian tổ chức: Vào lúc 8g00 ngày 28/7/2020 (Thứ ba).


III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC:


1. Đ/c Dương Văn Nhân - Chủ tịch - Trưởng ban.
2. Đ/c Phan Thị Minh Duyên - Phó Chủ tịch - Phó ban TT.
3. Đ/c Nguyễn Tuấn - Phó Chủ tịch TT - Phó ban.
4. Đ/c Đỗ Thanh Tú - TB CSPL - Thành viên.
5. Đ/c Nguyễn Thị Như Sương - Chánh VP - Thành viên.
6. Đ/c Trần Văn Lạc - TB Tuyên giáo - Thành viên.
7. Đ/c Đỗ Thị Kim Thảo - Kế toán - Thành viên.


IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:


1. Ban Nữ công LĐLĐ quận:


Triển khai, hướng dẫn CĐCS về việc tổ chức bình chọn con và đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ để trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp Quận, cấp cơ sở năm học 2020-2021.


Tổng hợp kết quả “Ngày hội thu heo đất” năm học 2019-2020 của CĐCS, phát động phong trào nuôi heo đất gây quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2020-2021 đến CĐCS. Tổng hợp danh sách và tham mưu trình Ban Tổ chức xét duyệt con đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2020-2021.


2. Ban Tài chính LĐLĐ quận: Tham mưu cho Thường trực về dự toán, chi và quyết toán kinh phí tổ chức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2020 - 2021.


3. Văn phòng LĐLĐ quận: Tham mưu cho Thường trực về xây dựng chương trình tổ chức, phát hành thư mời lãnh đạo, đại biểu khách mời, con CNVC-LĐ nhận học bổng, báo đài, Bản tin, … đến tham dự Hội nghị trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2020 - 2021.


Trên đây là kế hoạch tổ chức phong trào “Nuôi heo đất” và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2020 - 2021, Ban Thường Vụ LĐLĐ quận đề nghị BCH CĐCS triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ, vui lòng liên hệ Ban Nữ công LĐLĐ quận 11 (Điện thoại: 0938.011.769 gặp Minh Duyên) hoặc truy cập Website: ldldq11.org.vn > Liên đoàn Lao động > Thông báo >  Liên đoàn Lao động hoặc vào Liên đoàn Lao động > Hướng dẫn hoạt động công đoàn cơ sở > Ban Nữ công để nhận thông tin.

 

 

* Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ TP;

- Ban Nữ công LĐLĐ TP;

- Thường trực Quận ủy; "để báo cáo"

- Ban Dân vận Quận ủy; "để báo cáo"

- Đ/c Bùi Thị Bích Thủy; "để báo cáo"

- Đ/c Trương Quốc Cương; "để báo cáo"

- BCH, BTV, UBKT LĐLĐ Q.11; "để báo cáo"

- Các CĐCS trực thuộc; "để thực hiện"

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phan Thị Minh Duyên

* Biên tập: Nguyễn Vương.

Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ TP;                                  

- Ban Nữ công LĐLĐ TP;

- Thường trực Quận ủy;            “để báo cáo”

- Ban Dân vận Quận ủy;

- Đ/c Bùi Thị Bích Thủy;

- Đ/c Trương Quốc Cương;

- BCH, BTV, UBKT LĐLĐ;

- Các CĐCS trực thuộc; {để thực hiện}

- Lưu.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy