6/ Mẫu giấy đề nghị cấp kinh phí công đoàn cho CĐCS.

 

(Nhấn tải về)

 

Liên Đoàn Lao Động Quận 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS: ........................................................ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

 


Họ và tên người nhận: ……………………………………………  Chức vụ: ……………...


Đơn vị: ……………………………………………  Số tiền đề nghị: ……………………….


Bằng chữ: …………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………....


Lý do: Nhận kinh phí công đoàn …..% quý  ……./ 20…..


Kính đề nghị Ban Thường Vụ và Ban Tài Chánh LĐLĐ Q11 duyệt chi.DUYỆT CHI

TM. BTV LĐLĐ Q11

Chủ tịch

Quận 11, Ngày … tháng … năm …….

TM. BCH CĐCS ………………………..

Chủ tịch

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy