8/ Mẫu báo cáo số liệu tổ chức hàng quý (Phường, HCSN).

 

(Nhấn tải về)

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS ……………………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO SỒ LIỆU CÔNG TÁC TỔ CHỨC

QUÝ ……….. NĂM …………


(Dành cho khu vực Phường, HCSN)


- Tên CĐCS ………………………………………… Điện thoại: …………….............


- Địa chỉ cơ quan: ……………………………………………………………………….


- Địa chỉ email: ………………………………………………………………………….


- Tổng số lao động hiện có: …………………… Nữ: ……………………………..….


Trong đó:


. Lao động hợp đồng ……………........ Nữ:………………………………………….


. Dân tộc kinh ……………………........ Dân tộc Hoa: ……………………………….


- Tổng số đoàn viên công đoàn: ……….. Nữ: ………….……………………………

Trong đó:


. Lao động hợp đồng ……………........... Nữ:…………………………………………


. Dân tộc kinh ……………………........... Dân tộc Hoa: ……………………………..


. Số đoàn viên mới kết nạp trong quý: ………………………………………….........


. Số đoàn viên mới chuyển đến trong quý:.……………………………………..........


. Số đoàn viên mới chuyển đi trong quý: ……………………………………….........


- Tổng số Ủy viên BCH CĐCS: ………..… Nữ: …………………………………….


Trong đó: - Dân tộc kinh: ……….......... Dân tộc Hoa: ……………………………...


- Tên chủ tịch CĐCS: ……………..…………………………………………………..


- Tên chủ nhiệm UBKT hoặc ủy viên phụ trách UBKT: …………………………….


- Số tổ công đoàn: ………………… Số tổ trưởng, tổ phó công đoàn: …………..


- Số công đoàn bộ phận: …………. Số UV BCH công đoàn bộ phận: ………….


- Tổng số đảng viên tại đơn vị: ………… Nữ: …………………………………….


Trong đó:    - Số đoàn viên ưu tú giới thiệu sang Đảng: …………… Nữ: ……...


- Số Đảng viên mới kết nạp Đảng trong quý: ………......................... Nữ: ……...


- CĐCS xây dựng quy chế hoạt động BCH CĐCS: Có hoặc chưa ..………….


- CĐCS xây dựng quy chế phối hợp giữa CĐCS và chính quyền: Có hoặc chưa ………


- Kiến nghị (nếu có): …………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………


Quận 11, Ngày ……. tháng …… năm …..

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)


(Báo cáo số liệu này CĐCS báo cáo hàng quý và nộp về LĐLĐ quận 11 chậm nhất vào các ngày 10/3; 10/6; 10/9; 10/11).

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy