3/ Công văn V/v đề nghị tham gia ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2013.

 

(Nhấn tải về)

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 105/CV – LĐLĐ Quận 11, ngày 14 tháng 3 năm 2013.

 

 

V/v đề nghị tham gia ủng hộ

Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu –

Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2013.


Kính gởi: BAN CHẤP HÀNH CĐCS TRỰC THUỘC.


Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 11 về cuộc vận động quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc”,  nhằm góp phần chăm lo cho Bộ đội ở Trường Sa và các đơn vị quân đội đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc.


Theo kế hoạch 04/KH-MTTQ-BTT và thông báo số 03/TB-UBMTTQ-BTT của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 11 ngày 07 tháng 3 năm 2013 về việc vận động ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nhằm động viên cán bộ, đoàn viên về ý thức và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội X Công đoàn TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2013-2018, Liên đoàn Lao động quận 11 đề nghị các CĐCS trực thuộc tổ chức tuyên truyền vận động CNVC-LĐ, đoàn viên công đoàn tham gia thực hiện.


- Thời gian thực hiện: Từ nay cho đến ngày 15/4/2013.


- Mức ủng hộ: 40.000 đồng/CNVC-LĐ.


- Địa điểm nộp: Văn phòng cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Q.11.


(Số 181 I Bình Thới, Phường 9, Quận 11, ĐT: 38582651).


Sau khi đã nộp cho UBMTTQ quận, các CĐCS báo cáo số liệu về văn phòng LĐLĐ quận 11 để tổng hợp.


Rất mong Ban chấp hành CĐCS quan tâm thực hiện đúng tiến độ.


TM.BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã Ký)

Nguyễn Tuấn

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy