11/ Thông báo về việc chính thức gửi thông tin hoạt động Công đoàn qua mạng xã hội.

(Nhấn để tải về)

 

LĐLĐ TP. HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

_____________

Số: 249/TB-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Quận 11, ngày 18 tháng 9 năm 2018.

 

THÔNG BÁO


V/v chính thức gửi thông tin hoạt động Công đoàn qua mạng xã hội.

Hiện nay công nghệ thông tin đã được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và nó đem lại hiệu quả rất cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư là nhu cầu mang tính khách quan, nó hỗ trợ đắc lực cho các khâu nghiệp vụ của công tác văn thư góp phần giải quyết công việc một cách nhanh nhất.


Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động trong hệ thống Công đoàn, trong thời gian qua việc triển khai thí điểm thực hiện sử dụng các group (nhóm) Zalo, Messenger, Email, Website để gửi nhận văn bản trong hệ thống Công đoàn quận bước đầu có hiệu quả, giúp cho CĐCS cập nhật quản lý, theo dõi quá trình truyền tải văn bản đi, đến một cách thông suốt.

Nay LĐLĐ quận 11 thông báo chính thức thực hiện gửi đến CĐCS trực thuộc các văn bản như: thư mời, kế hoạch, thông báo, công văn,... thông qua các group (nhóm) Zalo, Messenger, Email, Website như hiện nay, nếu BCH CĐCS cần văn bản vui lòng liên hệ văn phòng LĐLĐ quận để nhận trực tiếp. Riêng Thường trực và các ban chuyên đề LĐLĐ TPHCM, Thường trực Quận ủy, Ban dân vận Quận ủy, các ban Đảng Quận ủy, Thường trực UBND-HĐND quận,… LĐLĐ quận sẽ gửi vản bản trực tiếp để báo cáo.


Đề nghị BCH CĐCS cập nhập thường xuyên và tăng cường hơn nữa khâu kết nối đồng bộ, nâng cao nhận thức tạo lập thói quen tác nghiệp trên môi trường mạng nhằm đảm bảo thông tin nhanh chóng, thông suốt, chính xác, bảo mật.

Trân trọng.

 

* Nơi nhận:

- Các CĐCS thực hiện;

- Lưu (VP).

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC


 

(Đã ký)Nguyễn Tuấn

 

Biên tập, tin: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy