Tiếp tục xây dựng đội ngũ CBCĐ chuyên trách thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất n­ước là yêu cầu tất yếu khách quan.

Quan hệ giữa nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với công tác cán bộ là mối quan hệ biện chứng, cán bộ có vai trò quyết định, vì nếu không có đội ngũ cán bộ thì đường lối, chính sách có đúng mấy cũng không trở thành hiện thực trong cuộc sống. Mặt khác, yêu cầu của nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là căn cứ để đề ra tiêu chuẩn cán bộ và xây dựng phương hướng mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, xem xét đánh giá, sử dụng cán bộ. Đây là nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề cho cả hệ thống chính trị nước ta nói chung và tổ chức Công đoàn Việt Nam nói riêng.


Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nói chung, cán bộ công đoàn chuyên trách nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là cần thiết khách quan và là yêu cầu cấp bách đặt ra cho tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời cũng chính là nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta hiện nay, với những lư do như sau:


Thứ nhất, quá tŕnh đổi mới đang đặt ra những yêu cầu bức xúc, đòi hỏi phải không ngừng hoàn thiện và tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị xã hội ở nước ta. Điều này đ̣i hỏi các tổ chức chính trị – xã hội, trong đó có tổ chức Công đoàn, không ngừng đổi mới tổ chức hoạt động, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của mình, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để Công đoàn không ngừng đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn và trước hết là cán bộ công đoàn chuyên trách đủ về số lượng, đảm bảo về tŕnh độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng.


Thứ hai, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), giai cấp công nhân Việt Nam đang có sự chuyển biến quan trọng, phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu và có sự phân hoá về về trình độ, mức sống cũng như môi trường, điều kiện làm việc. Để Công đoàn thực sự là trung tâm đoàn kết, giáo dục công nhân, viên chức, lao động và luôn thực hiện tốt các chức năng cơ bản của mình, th́ việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là yếu tố cơ bản quyết định đảm bảo cho việc thực hiện tôt vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn.


Thứ ba, ngày nay, đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đă và đang nhanh chóng đi vào cuộc sống và mang lại những thành tựu to lớn, đáng trân trọng. Mặt tích cực và tiêu cực của kinh tế thị trường đang hàng ngày, hàng giờ tác động đến sự phát triển kinh tế – xă hội của đất nước. Tác động tích cực của cơ chế thị trường đối với sự phát triển của con người và xã hội nước ta được thể hiện ở những mặt sau:


- Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải căn cứ vào nhu cầu thực tế của xã hội trên thị trường, phải tôn trọng quy luật giá trị và quy luật thị trường, phải thực sự coi trọng tính thiết thực, hiệu quả. Đó thực sự là đòn bẩy tạo ra sự năng động, tháo vát, sáng tạo, vượt qua trí trệ, bảo thủ, sức ỳ và bệnh quan liêu hành chính trong xã hội. Điều này tất yếu hối thúc người lao động phải có nghề nghiệp thành thạo, có tay nghề, học vấn rộng, chuyên môn sâu, đủ sức cạnh tranh và thích nghi trong cơ chế thị trường. Nền kinh tế thị trường đòi hỏi mọi hoạt động của mỗi cá nhân, tập thể và của cả xã hội phải khẩn trương, nhanh nhạy, quyết đoán, chớp thời cơ; đòi hỏi ý thức trách nhiệm cá nhân, tính tự chịu trách nhiệm, tính hợp lư, sự tiết kiệm trong mọi hoạt động. Điều này, phần nào phản ánh phong cách công nghiệp của xã hội hiện đại.


- Kinh tế thị trường đi đôi với cạnh tranh, nên thường xuyên kích thích các năng lực sáng tạo, dẫn đến sự phân hoá, phân tầng và sự vượt trội giữa các chủ thể. Mặt khác, quá tŕnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới tạo điều kiện thuận lợi và tất yếu cho sự mở rộng hợp tác giữa Công đoàn Việt Nam với các tổ chức công đoàn các quốc gia và quốc tế, với các tổ chức phi chính phủ trên thế giới. ở mức độ nhất định, sự mở rộng hợp tác mang lại cho Công đoàn nước ta những lợi ích về kiến thức, kinh nghiệm, các dự án đào tạo ngắn hạn và tài chính.


Những tác động tích cực trên của nền kinh tế thị trường đã  tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống xă hội nước ta, tác động trực tiếp đến tổ chức Công đoàn nói chung, đến đội ngũ cán bộ công đoàn nói riêng. Tác động đó thúc đẩy cán bộ công đoàn phải không ngừng nâng cao năng lực, trình độ. Đồng thời, chính những đòi hỏi tích cực, khách quan của kinh tế thị trường tác động mạnh mẽ đến tổ chức và hoạt động của Công đoàn.


Bên cạnh những tác động tích cực, kinh tế thị trường cũng có những tác động tiêu cực. Những tác động tiêu cực đó từ lĩnh vực  kinh tế lan toả vào đời sống xă hội, ảnh hưởng không  nhỏ đến đời sống tâm lư, ý thức, đạo đức, văn hoá tinh thần của xã hội, tới cả thể chế chính trị, chế độ chính trị – xã hội nói chung, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn nói riêng.


Những tác động tích cực và tiêu cực của kinh tế thị trường đang đặt ra yêu cầu khách quan và cấp bách phải tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nói chung và cán bộ công đoàn chuyên trách nới riêng, nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển không ngừng của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.


- Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, đa sở hữu tạo nên tính đa dạng trong cơ cấu công nhân, lao động - đối tượng trực tiếp vận động, tập hợp và tổ chức hoạt động của tổ chức Công đoàn. Công nhân, lao động làm việc ở các khu vực kinh tế có quan hệ sở hữu khác nhau (kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài, kinh tế liên doanh) dẫn đến đa dạng về quan hệ lao động, tạo ra sự xáo trộn, mất ổn định ở mức độ nhất định về việc làm, về nghề nghiệp, kỹ năng lao động của người lao động và đặc biệt là xảy ra t́nh trạng thất nghiệp do sắp xếp lại sản xuất của các doanh nghiệp, các ngành sản xuất, do tác động của khủng hoảng tài chính thế giới và khu vực, đây cũng là thách thức đối với tổ chức và hoạt động công đoàn để bảo vệ quyền làm việc là quyền hợp pháp của công nhân, lao động. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu khách quan và cấp bách phải tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn.


- Kinh tế thị trường luôn chứa đựng những nhân tố dẫn đến quan hệ lao động ngày càng phức tạp, tranh chấp lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động có xu hướng diễn ra ngày càng gay gắt. Sự phân hoá giàu nghèo ngày càng rõ nét; thời gian và cường độ lao động của công nhân có xu hướng gia tăng.


- Mặt trái của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế cũng có thể mang lại sự truyền bá những tư tưởng và quan điểm về công đoàn phi chính trị, đấu tranh kinh tế – chính trị theo chủ nghĩa cải lương, đa nguyên công đoàn, đa nguyên chính trị, làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thủ tiêu chủ nghĩa xă hội.


Tất cả những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường đă và đang đặt ra cho cho tổ chức Công đoàn Việt Nam phải xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn chuyên trách có giàu nhiệt huyết, bản lĩnh, đủ năng lực, trình độ để hoạt động thực sự có hiệu quả, tập hợp ngày càng đông đảo công nhân, viên chức, lao động vào tổ chức công đoàn, để tổ chức công đoàn ngày càng thực hiện tốt hơn các chức năng cơ bản của mình góp phần xây dựng giai cấp công nhân và cả hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.


Thứ tư, ngày nay, khoa học công nghệ đang phát triển như vũ băo, thúc đẩy thay đổi nhanh chóng cơ cấu kinh tế và trang bị thiết bị hiện đại. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ nói chung, công nghệ thông tin, sinh học nói riêng và ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống xă hội đã và đang khách quan đặt ra cho tổ chức Công đoàn phải xây dựng đội ngũ cán bộ không ngừng nâng cao năng lực, trình độ để đủ khả năng tiếp cận được với khoa học công nghệ hiện đại tiên tiến.


Thứ năm, thực trạng năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn nước ta, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước luôn luôn di chuyển, còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Không ít công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả chưa cao, chưa đại diện bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; tình trạng vi phạm quyền và lợi ích của công nhân lao động còn diễn ra nhiều. Chính những điều đó cũng đang khách quan đặt ra cho cho tổ chức Công đoàn Việt Nam phải tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nói chung và cán bộ công đoàn chuyên trách nói riêng có bản lĩnh, nâng cao năng lực, trình độ để bảo vệ công nhân lao động.


Nguyễn Mạnh Hoạch

Phó Trưởng ban Tổ chức TLĐ

Theo congdoanvn.org.vn

 

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy