3/ Mẫu biên bản kiểm tra chấp hành điểu lệ của Công đoàn cơ sở.

 


(Nhấn tải về)


 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS: ....................................

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa Chỉ: ............................................. Quận 11, Ngày .... tháng .... năm 20 ...
ỦY BAN KIỂM TRA

 

 

BIÊN BẢN KẾT LUẬN

KIỂM TRA CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN


Hôm nay vào lúc:……giờ……ngày …. tháng … năm …….

Ủy ban Kiểm tra tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam,

Tại CĐCS:  …………………………………………...............................................................

Theo thông báo kiểm tra số: .…. ngày .... tháng ... năm 20 ... của Ủy ban kiểm tra CĐCS

...................................................................................................………………………………..

* THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông (bà): .............................................. Chức vụ công tác: ................................................

2. Ông (bà): .............................................. Chức vụ công tác: ................................................

3. Ông (bà): .............................................. Chức vụ công tác: ................................................

4. Ông (bà): .............................................. Chức vụ công tác: ................................................

* MỐC THỜI GIAN KIỂM TRA:

Từ ngày ….. tháng …. năm …….. Đến ngày ….. tháng …. năm……..

* NỘI DUNG KIỂM TRA:

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………...

Sau khi xem xét các tài liệu hồ sơ đối chiếu với quy định của Điều lệ Công đoàn, Đoàn kiểm tra có những nhận xét và kết luận như sau:

 

I/ ƯU ĐIỂM: (Nêu ưu điểm của từng nội dung kiểm tra).

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

II/ HẠN CHẾ: (Nêu mặt hạn chế của từng nội dung kiểm tra).

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

III/. KẾT LUẬN:

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

IV/. KIẾN NGHỊ: (Nêu cụ thể đối với các cấp có liên quan).

 

1- Kiến nghị với Ban chấp hành – Ban Thường vụ cùng cấp:

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

2- Kiến nghị cấp trên:

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………..

Biên bản kiểm tra được thông qua toàn thể thành viên tham dự kiểm tra.

Cuộc kiểm tra kết thúc lúc:…………………………………………

 

NGƯỞI LẬP BIÊN BẢN TM. BAN CHẤP HÀNH TM. ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ TỊCH CHỦ NHIỆM

 

 

Ghi chú: Biên bản được lập thành 04 bản.

Đ/c Chủ tịch                               01 bản.

UBKT CĐ cấp trên trực tiếp         01 bản.

Nơi được kiểm tra                      01 bản.

Lưu                                           01 bản.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy