5/ Mẫu quy chế chi tiêu công đoàn cơ sở.

 

(Nhấn tải về)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CĐCS: Cty……………...................................... Quận 11, ngày  …   tháng …   năm …

 

 

QUY ĐỊNH THU CHI

NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ


- Căn cứ Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012.


- Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính Công đoàn.


- Căn cứ Hường dẫn số 258 ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về đòng đoàn phí công đoàn.


- Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam “Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính công đoàn”.


- Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam “Về việc ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính Công đoàn”.


- Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành  Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.


- Căn cứ quy định về chế độ phụ cấp Cán bộ Công đoàn theo Quyết định 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.


- Căn cứ kết quả phiên họp BCH Công đoàn   ………… ngày  ……………


- Căn cứ nguồn kinh phí của Công đoàn cơ sở, Ban chấp hành công đoàn cơ sở  ……………  xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của CĐCS như sau :


I. NGUỒN THU:


1. Thu kinh phí: Căn cứ Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định 191/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn,và Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam “ Về việc ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính Công đoàn”.


2. Thu đoàn phí: Căn cứ Hướng dẫn 258/TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn.


3. Thu khác: Nguồn thu khác theo khoản 4 Điều 26 Luật Công đoàn và Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng Liên đoàn, bao gồm:


- Kinh phí do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cấp mua sắm phương tiện hoạt động công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công đoàn cơ sở; kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp như: Tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hoá, thể thao, tham quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi,.. của đoàn viên công đoàn và người lao động và con đoàn viên công đoàn và người lao động.


- Kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công đoàn cơ sở.


- Thu từ hoạt động văn hoá, thể thao; nhượng bán, thanh lý tài sản; thu lãi tiền gửi, cổ tức; thu hồi khoản chi sai từ nguồn tài chính công đoàn đã quyết toán và được duyệt.

 

II. NỘI DUNG CHI:

 

CĐCS được sử dụng 65% số thu kinh phí và 60% số thu đoàn phí và 100% số thu khác của đơn vị, phân bổ cho các mục chi như sau:

Mục chi

Tỷ trọng phân bổ

Hướng dẫn

Lưu ý

1. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách

30%

Tỷ lệ này là tối đa

2. Chi quản lý hành chính

10%

3. Chi hoạt động phong trào, hỗ trợ du lịch, trợ cấp khó khăn cán bộ, đoàn viên

60%

 

1. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách (30%):


Đối tượng : Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐCS kiêm nhiệm; UV BCH, UV UBKT, chủ tịch CĐ bộ phận, Tổ trưởng công đoàn, Kế toán, Thủ quỹ kiêm nhiệm của CĐCS.


Hệ số phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm hàng tháng x tiền lương tối thiểu CĐCS đang thu kinh phí công đoàn.


Hệ số phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm hàng tháng : tối đa 30% trên tổng số thu kinh phí, đoàn phí được để lại cho CĐCS sử dụng, mức tính mức phụ cấp theo quyết định 1439/QĐ- TLĐ ngày 14/12/2011, bao gồm :


- Phụ cấp kiêm nhiệm : Chủ tịch và Phó chủ tịch CĐCS kiêm nhiệm.


- Phụ cấp trách nhiệm : UV BCH, UV UBKT, chủ tịch CĐ bộ phận, Tổ trưởng công đoàn, Kế toán, Thủ quỹ kiêm nhiệm của CĐCS.


* Lưu ý :


CĐCS căn cứ khả năng nguồn kinh phí được sử dụng và nhu cầu thực tế của đơn vị được điều chỉnh đối tượng, mức chi, thời gian chi (tháng, quý, năm ) phụ cấp công đoàn cho phù hợp, nhưng phụ cấp kiêm nhiệm không quá hệ số 0,7: phụ cấp trách nhiệm không quá hệ số 0,3 và không vượt quá 30% số thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn (phần CĐCS được sử dụng ) để chi lương, phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở, trường hợp nguồn kinh phí này sử dụng không hết thì bổ sung chi hoạt động phong trào. Trường hợp công đoàn cơ sở được chuyên môn hỗ trợ kinh phí phụ cấp cho cán bộ công đoàn, việc sử dụng cho do công đoàn cơ sở quyết định nhưng đảm bảo không vượt mức hệ số quy định cho các phụ cấp nêu trên.


2. Chi quản lý hành chính (10%):

 

- Chi họp (hay Hội nghị) Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, bao gồm: nước uống, in tài liệu chi theo thực tế phát sinh; hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu tham dự mức chi tối đa : 70.000 đồng/người/ ngày.

 

- Chi Đại hội công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, bao gồm : Trang trí, in tài liệu, âm thanh, hội trường…. chi theo thực tế phát sinh; nước uống tối đa 30.000đ/người/ngày; bồi dưỡng đại biểu dự hội nghị, tối đa 200.000đ/người.

 

- Chi mua văn phòng phẩm, TSCĐ, công cụ, dụng cụ làm việc của văn phòng công đoàn, chi sửa chữa nhỏ văn phòng làm việc của công đoàn, tiền bưu phí, công tác phí, nước uống, tiếp khách: theo nhu cầu thực tế của đơn vị trên tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí, chi theo thực tế phát sinh.

 

3. Chi hoạt động phong trào (60%):

 

3.1./ Chi tuyên truyền.

 

- Chi mua sách, báo, tạp chí, ấn phẩm như : Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Tạp chí Bảo hộ Lao động và sách, ấn phẩm của Nhà Xuất bản Lao động;.. phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn cơ sở mua theo yêu cầu của Công đoàn cấp trên và nhu cầu thực tế của cơ sở (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

 

- Chi tiền giấy, bút cho các hoạt động tuyên truyền trên bảng tin, phát thanh, báo tường, mạng thông tin của công đoàn cơ sở, chi theo thực tế phát sinh trên tinh thần thiết thực và tiết kiệm.

 

3.2./ Chi tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động.

 

- Chi bồi dưỡng cho tư vấn, luật sư, người trực tiếp chuẩn bị giúp công đoàn cơ sở tham gia với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương, thang bảng lương, quy chế trả lương, thưởng; Xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Ký thoả ước lao động tập thể; Giải quyết tranh chấp lao động; Tham gia các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi của đoàn viên công đoàn và người lao động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về Lao động (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

 

- Chi hỗ trợ thuê luật sư bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở khi thực hiện quyền đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, của tổ chức công đoàn bị chủ doanh nghiệp sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc chuyển làm việc khác mà thu nhập giảm (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

 

- Chi hỗ trợ cán bộ công đoàn cơ sở trong việc tổ chức đình công theo quy định của pháp luật; Chi bồi thường trong trường hợp đình công bất hợp pháp do công đoàn cơ sở tổ chức gây thiệt hại cho chủ doanh nghiệp theo quy định của Bộ Luật Lao động (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

 

- Chi hỗ trợ cán bộ công đoàn cơ sở trong việc tổ chức đình công theo quy định của pháp luật; hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động bị chủ sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, chuyển làm việc khác mà thu nhập giảm (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

 

3.3./ Chi phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

 

- Chi tuyên truyền giới thiệu về tổ chức công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Gặp gỡ, trao đổi với người sử dụng lao động về hoạt động công đoàn, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở như tiền nước uống, tài liệu tuyên truyền, chi theo thực tế phát sinh.

 

- Chi bồi dưỡng làm ngoài giờ cho đoàn viên công đoàn, người lao động và cán bộ công đoàn trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tổ chức công đoàn, tối đa 200.000đ/lần.

 

- Chi tổ chức kết nạp đoàn viên, thành lập ra mắt công đoàn cơ sở, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc vận động thành lập công đoàn cơ sở: như tiền nước uống, âm thanh, hội trường, khẩu hiệu, thẻ đoàn viên, danh sách ký nhận, chi theo thực tế nhưng phải có kế hoạch cụ thể thông qua BCH CĐCS để quyết định mức chi.

 

- Chi các hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; Phân loại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn; Tổ chức bồi dưỡng cho công đoàn bộ phận, tổ công đoàn về hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, khen thưởng xây dựng công đoàn vững mạnh, các nội dung được chi như kinh phí tổ chức tuyên truyền, hội thảo, tọa đàm…  chi theo thực tế  nhưng phải có kế hoạch cụ thể  thông qua BCH CĐCS để quyết định mức chi.

 

3.4./.Chi tổ chức phong trào thi đua.

 

- Chi phối hợp tổ chức phát động thi đua, hội nghị sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

 

- Chi tổ chức hội thi cán bộ công đoàn giỏi (tùy theo tính chất, quy mô và nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi cho các nội dung của hội thi do BCH CĐCS quyết định).

 

3.5./ Chi đào tạo cán bộ.

 

- Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu và các khoản chi hành chính khác của các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do công đoàn cơ sở tổ chức. Căn cứ Thông tư 97/2010/TT/BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính :

 

+ Thù lao giảng viên: 300.000 – 1.000.0000đồng/người/buổi ( tùy theo đối tượng báo cáo)

 

+ Bồi dưỡng học viên: tối đa 70.000 đồng/người/ngày.

 

+ Nước uống :tối đa 30.000 đồng/người/ngày.

 

+ Kinh phí tổ chức như tài liệu và các khoản chi hành chính (khẩu hiệu, hội trường…) chi theo thực tế.

 

- Chi tiền mua tài liệu (theo thực tế), tiền công tác phí cho đoàn viên công đoàn và người lao động do công đoàn cơ sở cử đi dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ được tính như sau :

 

+Trường hợp đi công tác nhiều ngày tại các tỉnh ngoài TP HCM, mức phụ cấp lưu trú là : tối đa 150.000 đồng/người/ngày.

 

+ Trường hợp đi công tác trong ngày, mức chi tối đa 50.000 đ/ngày (lưu ‎khoảng cách từ nơi làm việc các nơi họp 15km trở lên).

(chứng từ thanh toán căn cứ vào giấy triệu tập họp và ký‎ xác nhận của CĐ cấp trên).

 

- Chi phối hợp tổ chức học bổ túc văn hoá, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS nhưng chỉ hỗ trợ một phần kinh phí, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

 

- Chi thù lao báo cáo viên, nước uống thông thường cho người dự trong các buổi nói chuyện thời sự, chính sách, pháp luật,.. do công đoàn cơ sở tổ chức. Căn cứ Thông tư 97/2010/TT/BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính:

 

+ Thù lao giảng viên: 300.000 – 1.000.0000đồng/người/buổi ( tùy theo đối tượng báo cáo).

 

+ Chi phí tổ chức theo thực tế.

 

- Chi hỗ trợ cho nữ có con dưới 36 tháng tuổi được công đoàn cơ sở cử tham gia các lớp đào tạo, tập huấn (căn cứ thanh toán là phiếu thu hoặc hóa đơn tài chính của cơ quan tổ chức khóa học).

 

3.6./.Chi t chc hot động văn hoá, th thao, du lch.

 

a) Chi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao.

 

- Chi hỗ trợ hoạt động phong trào xây dựng đơn vị văn hóa; Phòng chống tệ nạn xã hội cho đoàn viên công đoàn và người lao động; Chi tổ chức cho người lao động tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật; Chi khen thưởng tổng kết hoạt động văn hóa, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội của công đoàn cơ sở (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, mức chi do BCH CĐCS quyết định). Riêng tổ chức họp mặt nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như Lễ 30/4, 1/5, 28/7, 2/9, Tết dương lịch và ngày giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3, CBCCVCLĐ được tặng quà mỗi đợt:  200.000 đồng/người.

 

- Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

 

- Chi bồi dưỡng cho Ban tổ chức, vận động viên, diễn viên tham gia hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao do công đoàn cơ sở và công đoàn các cấp trên cơ sở tổ chức; Chi khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải trong các cuộc hội diễn, hội thao do công đoàn cơ sở tổ chức (tùy theo tính chất, quy mô, nội dung và nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định và phù hợp quy định chung của Nhà nước).

 

b) Chi hỗ trợ du lịch

 

- Chi phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức cho đoàn viên công đoàn và người lao động đi du lịch, tối đa 10% số thu kinh phí, đoàn phí được để lại cho CĐCS sử dụng.

 

3.7./. Chi tổ chức các hoạt động về giới và bình đẳng giới.

 

- Chi cho các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới và lồng ghép giới các hoạt động về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, về phòng chống bạo lực gia đình (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

 

- Chi hỗ trợ mua đồ dùng, thiết bị mẫu giáo, nhà trẻ tại đơn vị (nếu có); Hỗ trợ đoàn viên và người lao động có con gửi nhà trẻ, học mẫu giáo (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

 

- Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế phụ nữ (8/3), ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày Gia đình Việt Nam (20/10), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày Dân số (26/12) (tùy theo tính chất, quy mô, nội dung và nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định). Nhân dịp  ngày 8/3 và 20/10 ĐV nữ được tặng quà mỗi đợt, trị giá: 200.000 đồng/người.

 

- Chi hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, Câu lạc bộ nữ công cơ sở, hội thi cán bộ nữ công giỏi, hội thi chuyên đề nữ công, phong trào thi đua giỏi việc nước – đảm việc nhà (tùy theo tính chất, quy mô, nội dung và nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định). Đối với nữ CBCCVCLĐ đạt phụ nữ 2 giỏi, kèm theo tiền thưởng tối đa 200.000đ/người.

 

3.8./. Chi thăm hỏi, trợ cấp.

 

a) Thăm hỏi.

 

- Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn và người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn, gia đình có việc hiếu ( bố, mẹ bên vợ, bên chồng; vợ, chồng, con) và việc hỉ (cưới) của đoàn viên công đoàn. Cụ thể :

 

+ Chi ốm đau thăm hỏi:

 

* Đối với  ĐVCĐ

 

- Nghỉ ốm từ 02 ngày trở lên và điều trị tại nhà: 200.000 đồng/người

 

- Nghỉ ốm, điều trị tại bệnh viện (kể cả trường hợp sinh con): 500.000 đồng/người.

 

* Đối với CBCCVCLĐ chưa phải là ĐVCĐ

 

- Nghỉ ốm từ 02 ngày trở lên và điều trị tại nhà:     100.000 đồng/người.

 

- Nghỉ ốm, điều trị tại bệnh viện (kể cả trường hợp sinh con):300.000 đồng/người.

 

* Tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng, con của ĐVCĐ bệnh:

 

- Điều trị tại nhà :200.000 đồng/người.

 

- Điều trị tại bệnh viện : 300.000 đồng/người

 

* Tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng, con của CBCCVCLĐ chưa phải là ĐVCĐ bệnh:

 

- Điều trị tại nhà :100.000 đồng/người.

 

- Điều trị tại bệnh viện : 200.000 đồng/người

 

- Chi viếng tang tứ thân, phụ mẫu, chồng (vợ), con của ĐVCĐ : 500.000 đồng/trường hợp.

 

- Chi viếng tang tứ thân, phụ mẫu, chồng (vợ), con của CBCCVCLĐ chưa phải là ĐVCĐ: 300.000 đồng/trường hợp

- ĐVCĐ kết hôn đúng pháp luật, được tặng 01 món quà trị giá: 500.000 đồng/người.

 

- Chi thăm hỏi, tặng quà cho người lao động nhân dịp tết cổ truyền, trị giá 500.000đ/người (căn cứ thanh toán là danh sách ký nhận hoặc hóa đơn tài chính theo đúng chế độ kế toán quy định).

 

- Chi tặng quà sinh nhật cho đoàn viên công đoàn, trị giá: 200.000 đồng/người.

 

b) Trợ cấp.

 

- Chi trợ cấp cho đoàn viên và người lao động gặp khó khăn do tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, thiên tai, hỏa hoạn, bệnh tật hiểm nghèo gây tổn thất về sức khoẻ hoặc tài sản (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

 

3.9./. Chi động viên, khen thưởng.

 

- Chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn thực hiện theo Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ Quận 11 và Quy chế khen thưởng của CĐCS.

 

- Chi khen thưởng người lao động đạt thành tích xuất sắc trong công tác, tối đa 200.000đ.

 

- Chi khen thưởng con đoàn viên công đoàn và người lao động đạt thành tích xuất sắc trong học tập (đối với cấp III : Loại Giỏi, tối đa 400.000đ, Tiên tiến : tối đa 300.000đ; đối với cấp II  : Loại Giỏi, tối đa 300.000đ, Tiên tiến : tối đa 200.000đ; đối với cấp I : Loại Giỏi, tối đa 200.000đ, Tiên tiến : tối đa 100.000đ).

 

- Chi phối hợp tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế thiếu nhi, tết trung thu (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

 

- Chi khen thưởng hoạt động chuyên đề, khen thưởng công tác thu tài chính theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

+ Việc khen thưởng cán bộ, đoàn viên, khen thưởng chuyên đề,.. thực hiện theo Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ Quận 5 và Quy chế khen thưởng của CĐCS.

 

+ Chi khen thưởng thu, nộp đoàn phí , kinh phí công đoàn theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 271/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng Liên đoàn.

 

3.10./.Chi hoạt động khác .

 

Giúp đoàn viên công đoàn và người lao động các đơn vị khác bị thiên tai bão lụt, tai nạn, ảnh hưởng chất độc màu da cam,.. tối đa không quá 300.000đ/trường hợp/năm, trường hợp CĐCS có nguồn thu khác tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định.

Trên đây là nội dung quy chế chi tiêu nội bộ của CĐCS , làm cơ sở điều hành thống nhất chung trong toàn đơn vị.

 

Trong quá trình thực hiện nếu có những yêu cầu chi ngoài quy chế hoặc ngoài định mức theo quy chế này thì họp Ban Chấp hành để quyết định và phải có biên bản cuộc họp.

 TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 Ghi chú:

- Số liệu trên chỉ mang tình minh họa.

- Tùy theo tình hình thực tế của từng CĐCS mà BCH công đoàn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp cho đơn vị mình.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy