LUẬT DẠY NGHỀ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 76/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về dạy nghề bao gồm: Chương I: Những quy định chung Chương II: Các trình độ đảo tạo trong dạy nghề Chương III: Tuyển sinh học nghề, Hợp đồng học nhề, thi, kiểm tra…

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy