Sửa đổi điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với CB, CCVC và lực lượng vũ trang

Ngày 07/3/2012, Thủ tướng Chính phủ đă ban hành Nghị định số 14/2012/NĐ-CP về sửa đổi điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và mục I Bảng phụ cấp chức vụ lănh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

 

Theo đó, sửa đổi điểm b, khoản 2, Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP: “Cán bộ, công chức, viên chức đă có thông báo nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và chưa đủ điều kiện thời gian giữ bậc để được nâng bậc lương thường xuyên tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu, th́ được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, Điều này”.

Nghị định cũng sửa đổi hệ số phụ cấp chức vụ lănh đạo đối với chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) và các chức danh lănh đạo từ Cục trưởng trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2012.

Chế độ phụ cấp chức vụ lănh đạo quy định tại Điều 2 Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Theo congdoanvn.org.vn

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy