12/ Hướng dẫn về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

(Nhấn để tải về)

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

__________

Số: 256/HD-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Quận 11, ngày 24 tháng 9 năm 2018.

 

HƯỚNG DẪN


V/v Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019


- Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.


- Để công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 đạt hiệu quả thiết thực, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham gia quản lý, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Liên đoàn Lao động Quận 11 hướng dẫn các công đoàn cơ sở cơ quan hành chính sự nghiệp công lập, công đoàn cơ sở UBND 16 Phường thực hiện những nội dung như sau:


I. Về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp công lập, cơ quan UBND 16 Phường.


- Liên đoàn Lao động Quận 11 đề nghị các công đoàn cơ sở chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng và Chính quyền cùng cấp phối hợp với BCH công đoàn cơ sở tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp công lập, cơ quan UBND 16 Phường năm 2019 kết thúc trước ngày 31/12/2018 (riêng đối với CĐCS khối Giáo dục & Đào tạo tổ chức trước ngày 15/11/2018).


- Việc tổ chức Hội nghị phải đảm bảo dân chủ, thiết thực, đúng hình thức, trình tự, nội dung và thành phần theo quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ, BCH CĐCS cần kết hợp việc tổ chức Hội nghị với việc phát động phong trào thi đua yêu nước nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.


II. Chương trình tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.


Tiêu đề khẩu hiệu


HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC (HOẶC VIÊN CHỨC) CƠ QUAN


……………………………………………………NĂM 2019


Trình tự chương trình Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.


1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu (người dẫn chương trình);


2. Giới thiệu chủ tọa đoàn (thành phần chủ tọa đoàn gồm thủ trưởng đơn vị, chủ tịch Công đoàn cơ sở, có thể mở rộng chủ tọa đoàn), chủ tọa đoàn giới thiệu thư ký ghi biên bản (xin biểu quyết);


3. Thủ trưởng cơ quan trình bày báo cáo thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 (dự thảo);


4. Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn;


5. Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả công tác năm, (nếu đã hết nhiệm kỳ 02 năm) dự kiến giới thiệu nhân sự mới;


6. Thảo luận, đóng góp ý kiến đối với toàn bộ các dự thảo do Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Công đoàn trình bày, nêu tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan;


7. Chủ trì Hội nghị tiếp thu ý kiến, giải đáp thắc mắc của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị;


8. Khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác (nếu có);


9. Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (chủ tọa Hội nghị xin biểu quyết của hội nghị);


10. Nghi thức bế mạc.


Tổ chức xong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đề nghị các đơn vị gởi biên bản, Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức về LĐLĐ Quận 11 (Ban CSPL, đ/c Đỗ Thanh Tú di động: 0903.990.732).


Lưu ý: BCH các CĐCS có thể vào địa chỉ Website của LĐLĐ Q11 để xem hướng dẫn: ldldq11.org.vn -> Liên đoàn Lao động Quận 11 -> Hướng dẫn hoạt động công đoàn cơ sở -> Ban Chính sách Pháp luật hoặc vào Thông báo -> Liên đoàn Lao động.


Trên đây là nội dung hướng dẫn về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 11 đề nghị BCH CĐCS cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp với thủ trưởng đơn vị thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ.

 

* Nơi nhận:

- TT. LĐLĐ TP;

- Ban CSPL LĐLĐ TP;

- TT Quận uỷ, UBND Q11;

- BDV QU Q.11;

- BCĐ QCDCCS Q11;

- Đ/c Bùi Thị Bích Thủy;

- Đ/c Trương Quốc Cương;

- BCH, BTV, UBKT LĐLĐ Q11;

- Các CĐCS trực thuộc;

- Lưu (VP).

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Tuấn

 

Biên tập, tin: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy