Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

 

Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng và nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình; tham gia với cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của CNVCLĐ.

 

Thực hiện các chương trình:


Giáo dục truyền thống, thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, định hướng thông tin chính trị và hoạt động nghiên cứu dư luận xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

 

THÔNG TIN LIÊN QUAN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO:

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy