- Tham mưu giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ LĐLĐ quận trong việc quản lý tài chính, tài sản của công đoàn theo đúng quy định của nhà nước và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, thực hiện các quy định về thu, phân phối, sử dụng, quản lý ngân sách công đoàn các cấp. Tham mưu Ban thường vụ lập dự trù kinh phí hoạt động của các chuyên đề theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan.

- Hướng dẫn các CĐCS thực hiện dự toán ngân sách hàng năm, quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn; xét duyệt và tổng hợp dự toán hàng năm. Thực hiện và hướng dẫn CĐCS thực hiện công tác tài chính theo quy định, hướng dẫn của Ban tài chính LĐLĐ Thành phố.

- Đôn đốc CĐCS thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn và báo cáo quyết toán kịp thời về LĐLĐ quận, đảm bảo đạt tỷ lệ quy định.

 

THÔNG TIN LIÊN QUAN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy