17/ Biểu mẫu báo cáo tình hình trả lương, thưởng dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 (Khu vực Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp ngoài Nhà nước).

(Nhấn để tải mẫu về)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

CĐCS:........................................

Điện thoại:.................................


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Quận 11, ngày.....tháng.....năm 201...

 

BÁO CÁO


Tình hình chi trả lương, thưởng dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019


(Khu vực Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp Ngoài Nhà nước)

 

1- Đơn vị xây dựng qui chế trả lương, trả thưởng:  (Có hoặc không):...........


2- Đơn vị có kế hoạch chi trả lương, thưởng dịp tết: (Có hoặc không):...........


3- Đơn vị khó khăn không có khả năng trả thưởng: (Có hoặc không):...........


4- Đơn vị có áp dụng điều chỉnh lương tối thiểu vùng: (Có hoặc không):...........


Lý do : .................................................................................................................


5- Mức thưởng bình quân ở các doanh nghiệp, đơn vị (dự kiến) :


5.1- Công ty TNHH, Cty Cổ phần :


- Mức thưởng bình quân : ................................


- Mức thưởng cao nhất :   .................................


- Mức thưởng thấp nhất :   ................................


5.2- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài :


- Mức thưởng bình quân : ................................


- Mức thưởng cao nhất :  ...............................


- Mức thưởng thấp nhất :   ................................


5.3- Doanh nghiệp Nhà nước:


- Mức thưởng bình quân : ................................


- Mức thưởng cao nhất :   ................................


- Mức thưởng thấp nhất :   ................................


5.4- Doanh nghiệp tư nhân, HTX :


- Mức thưởng bình quân : ................................


- Mức thưởng cao nhất :    ................................


- Mức thưởng thấp nhất :   ................................


6 - Các hình thức chăm lo khác:...............................................................................


7 - Các biện pháp của BCH Công đoàn tham gia kiểm tra giám sát việc chi trả lương, thưởng cho người lao động hoặc chăm lo cho người lao động:............................................................................


8- Kiến nghị – đề xuất: ...............................................................................................


Ghi chú: Đơn vị dùng mẫu này làm b/c gởi về Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ Quận 11 trước ngày 10/01/2019.


TM. BCH CĐCS.........................

(Ký tên và đóng dấu)

 

Biên tập: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy