15/ Kế hoạch tổ chức tổng kết phong trào "Nuôi heo đất" năm 2015 - 2016 và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp Quận năm học 2016 - 2017.

(Nhấn tải về kế hoạch)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

Số: 31/KH - LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Quận 11, ngày 13 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

 

Tổ chức tổng kết phong trào “Nuôi heo đất” năm 2015 - 2016

 

Và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp quận năm học 2016 - 2017


Căn cứ Nghị quyết 06/NQ-BTV ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh.

 

Căn cứ kế hoạch 306/KH-LĐLĐ ngày 12/9/2012 về việc vận động CNVC-LĐ thực hiện phong trào “Nuôi heo đất” gây quỹ học bỗng Nguyễn Đức Cảnh, nhằm tạo nguồn kinh phí chăm lo cho con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 hàng năm.

 

LĐLĐ quận 11 tổ chức tổng kết phong trào “Nuôi heo đất” năm 2015 - 2016 và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp quận năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

 

1. Mục đích:

 

- Học bổng Nguyễn Đức Cảnh cần tập trung chăm lo cho các cháu học sinh là con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn để có thêm điều kiện tiếp tục đến trường, hạn chế trường hợp bỏ học; đồng thời, động viên các cháu phấn đấu học tập vì một tương lai tươi sáng hơn.

 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ công đoàn, CNVC-LĐ. Học bổng Nguyễn Đức Cảnh hoạt động có hiệu quả là việc làm thiết thực cho người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác, gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn.

 

2. Yêu cầu:

 

- Tất cả CNVC-LĐ tích cực tham gia. BCH CĐCS trực thuộc chủ động đôn đốc, nhắc nhở và tạo điều kiện để phong trào ngày càng phát triển và lan tỏa.

 

- Việc bình chọn, xét tặng phải được công khai đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn.

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

 

1. Đối với CĐCS đã đăng ký phong trào:

 

Căn cứ vào kế hoạch 306/KH-LĐLĐ của LĐLĐ quận 11 ngày 12/9/2012 về việc vận động CNVC-LĐ thực hiện phong trào “Nuôi heo đất” gây quỹ học bỗng Nguyễn Đức Cảnh. CĐCS thực hiện các nội dung sau:

 

- Tiến hành thu hoạch heo đất, tổng hợp kết quả phong trào “Nuôi heo đất” tại đơn vị, báo cáo (theo mẫu) về LĐLĐ quận 11.

 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bình xét trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2016 - 2017 cho con cán bộ CNVC-LĐ tại đơn vị.

 

- Trích nộp 20% trên tổng số tiền thu được tại CĐCS nộp về LĐLĐ quận 11 để ủng hộ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp quận, nhằm chia sẻ động viên các trường hợp đặc biệt khó khăn.

 

> Thời gian thực hiện các nội dung trên từ nay đến hết ngày 20/7/2016.

 

2. Đối với các CĐCS chưa đăng ký thực hiện phong trào:

 

- Tiến hành đăng ký (theo mẫu) gởi về LĐLĐ quận 11 để vận động CNVC-LĐ, đoàn viên công đoàn thực hiện năm 2016 - 2017.

 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, BCH CĐCS tổ chức hỗ trợ một phần kinh phí học tập hoặc trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2016 - 2017 cho con cán bộ CNVC-LĐ tại đơn vị (từ nguồn kinh phí hoạt động của CĐCS và kinh phí từ đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ).

 

> Thời gian thực hiện các nội dung trên từ nay đến hết ngày 20/7/2016.

 

3. Đối với LĐLĐ quận 11:

 

- Tiến hành tổ chức tổng kết phong trào “Nuôi heo đất” năm 2015 - 2016:

 

. Chọn 10 CĐCS đại diện các khối đã đăng ký phong trào “Nuôi heo đất” tiến hành thu hoạch, công bố kết quả thực hiện tại hội nghị.

 

. Thực hiện báo cáo kết quả phong trào “Nuôi heo đất” từ cấp CĐCS đến cấp quận năm 2015 - 2016.

 

. Tổ chức khen thưởng các CĐCS thực hiện tốt phong trào “Nuôi heo đất” năm 2015 - 2016.

 

- Tổ chức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp quận, năm học 2016 - 2017.

 

> Thời gian tổ chức ngày hội nghị và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2016 - 2017: vào lúc 8 giờ 00 ngày 26 tháng 7 năm 2016 (Thứ ba). Địa điểm tổ chức: Hội trường LĐLĐ quận 11, số 622 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11.

 

III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC:

 

1. Đ/c Dương Văn Nhân - Chủ tịch - Trưởng ban,
2. Đ/c Phan Thị Minh Duyên - Phó chủ tịch - Phó ban,
3. Đ/c Nguyễn Thị Như Sương - UV BCH, TB nữ công - Phó ban TT,
4. Đ/c Trần Văn Lạc - TB tuyên giáo - Thành viên,
5. Đ/c Bùi Thị Thanh Nhường - Kế toán - Thành viên,

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức  phong trào “Nuôi heo đất” và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2016 - 2017, Ban Thường Vụ LĐLĐ quận đề nghị BCH CĐCS triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ, vui lòng liên hệ Ban Nữ công LĐLĐ quận 11 (Điện thoại: 0937.704.277 gặp Như Sương) hoặc truy cập Website: ldldq11.org.vn > Liên đoàn Lao động > Thông báo >  Liên đoàn Lao động hoặc vào Liên đoàn Lao động > hướng dẫn hoạt động công đoàn cơ sở > Ban Nữ công để nhận thông tin.


Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ TP;                               

- Ban Nữ công LĐLĐ TP;

- Thường trực Quận ủy;            “để báo cáo”

- Ban Dân vận Quận ủy;

- Đ/c Bùi Thị Bích Thủy;

- Đ/c Trương Quốc Cương;

- BCH, BTV, UBKT LĐLĐ;

- Các CĐCS trực thuộc;    {để thực hiện}

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký)

 

PHAN THỊ MINH DUYÊN


Biên tập: Hồng Ngân

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy