27/ Công văn khảo sát con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn đề nghị nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2017 - 2018.

Tải công văn về, vui lòng nhấn vào đây.

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

__________

Số: 27/CV-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

__________________________________

Quận 11, ngày 29 tháng 06 năm 2017

V/v khảo sát con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn

đề nghị nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2017 - 2018.


Kính gởi: BAN CHẤP HÀNH CĐCS TRỰC THUỘC.

 

- Căn cứ Nghị quyết 06/NQ-BTV ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Ban Thường Vụ LĐLĐ Thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh.

- Để thực hiện tốt công tác chăm lo về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động đúng chức năng và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; thể hiện sự quan tâm đối với thế hệ trẻ. Nhằm kịp thời giúp đỡ gia đình CNVC-LĐ có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.

- Để chuẩn bị việc trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp quận năm học 2017 - 2018 đảm bảo đúng đối tượng, LĐLĐ quận 11 đề nghị CĐCS tiến hành rà soát đối tượng đề nghị cấp quận trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, cụ thể như sau:


I. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN TRAO HỌC BỔNG CẤP QUẬN:

1. Đối tượng:

- Là con CNVC-LĐ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị có tổ chức CĐCS trực thuộc LĐLĐ quận 11.

- Các cháu phải là học sinh cấp I (năm học 2016 - 2017 đã là học sinh lớp 1), cấp II, cấp III, sinh viên các trường trung học, cao đẳng, đại học.


2. Tiêu chuẩn:

Đối tượng được đề nghị cần đảm bảo có một trong các tiêu chuẩn sau đây:

- Các cháu đang theo học tại các trường nhưng bị bệnh nan y, hiểm nghèo, khuyết tật, ... đang điều trị dài hạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

- Cha hoặc mẹ mất việc làm hoặc giảm giờ làm do đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn.

- Cha hoặc mẹ không có việc làm, đang điều trị bệnh dài hạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

- Mẹ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi nhưng chưa tìm được việc làm có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

- Cha hoặc mẹ có thu nhập thấp hoặc mẹ không có việc làm, bị bệnh điều trị dài hạn, gia đình ở trọ thuê, ... có hoàn cảnh khó khăn.

* Lưu ý:

- Cha hoặc mẹ các cháu đề nghị nhận học bổng phải có thời gian công tác tại đơn vị từ 01 năm trở lên.

- Các cháu đề nghị nhận học bổng phải có hạnh kiểm tốt, chăm ngoan hiếu học, trong năm học 2016 - 2017 chưa nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh các cấp.


II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với CĐCS trực thuộc:

- Căn cứ vào các đối tượng, tiêu chuẩn trên, đề nghị BCH CĐCS nhanh chóng tiến hành rà soát trong cán bộ CNVC-LĐ, đoàn viên công đoàn tại đơn vị. Nếu có các đối tượng thuộc các diện trên, đề nghị BCH CĐCS tổ chức họp Ban chấp hành bình xét công khai: Tiến hành tổ chức trao học bổng cấp CĐCS trong tháng 7/2017. Chọn đối tượng khó khăn nhất đề nghị quận trao học bổng, đồng thời thực hiện phiếu khảo sát (theo mẫu): ghi đầy đủ các nội dung, về hoàn cảnh gia đình phải ghi cụ thể thuộc tiêu chuẩn nào? rõ ràng không ghi chung chung, có ký tên và đóng dấu BCH CĐCS.

- Thời gian gởi phiếu khảo sát về LĐLĐ quận 11 chậm nhất ngày 20/7/2017 (Thứ năm). Nếu quá thời gian trên, các CĐCS không gởi danh sách xem như đơn vị không có đối tượng đề nghị trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2017 - 2018.


2. Đối với LĐLĐ quận 11:

Sau khi tổng hợp danh sách từ các CĐCS, Ban Nữ công LĐLĐ quận 11 trình Ban Thường Vụ LĐLĐ quận 11 xét duyệt và tiến hành tổ chức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp quận, năm học 2017 - 2018.


3. Mức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp quận năm học 2017 - 2018:

- Cấp 1 : 1.300.000đ.                         - Cấp 2: 1.500.000đ.

- Cấp 3: 1.800.000đ.                          - Trung học: 2.000.000đ.

- Cao đẳng: 2.300.000đ.                    - Đại học: .2.500.000đ.


Ngoài ra, còn hỗ trợ các phương tiện học như: xe đạp, cặp táp, sách, vỡ, bút, ... cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn gì chưa rõ, BCH CĐCS vui lòng liên hệ điện thoại: 0937.704.277 (gặp Như Sương) hoặc truy cập website: ldldq11.org.vn > Liên đoàn Lao động > Thông báo >  Liên đoàn Lao động hoặc vào Liên đoàn Lao động > hướng dẫn hoạt động công đoàn cơ sở > Ban Nữ công để nhận thông tin.

Nơi nhận:

- TT LĐLĐ TP;

- Ban Nữ công LĐLĐ TP;

- Thường trực Quận ủy;

- Ban Dân vận Quận ủy;

- Đ/c Bùi Thị Bích Thủy;

- Đ/c Trương Quốc Cương;

- BCH, BTV, UBKT LĐLĐ;

- Các CĐCS trực thuộc;

- Lưu.

 

 


TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 


PHAN THỊ MINH DUYÊN

 

 

 

 

 


 

* Lưu ý: Hạn chót gởi phiếu khảo sát về LĐLĐ quận, (Đ/c Như Sương) chậm nhất ngày 20/7/2017


CĐCS: .....................................................................................

 

PHIẾU KHẢO SÁT

Đề nghị trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp quận

Năm học  2017 - 2018


Họ và tên cháu đề nghị nhận học bổng:…………………………………….........................

Ngày, tháng, năm sinh năm:…….....….. .Nam  hay Nữ : .....................................................

Hiện đang học lớp:………………Trường:………………………………………………...

Họ và tên Cha:…………………………………………Sinh năm:………….………...…..

Tên đơn vị cơ quan, công ty:……………………………………..........................................

Công việc đang làm: ..…………............................................................................................

Địa chỉ đơn vị:............................……………………….Điện thoại:....……….....................

Họ và tên Mẹ:…………………………………………Sinh năm:………………………..

Tên đơn vị cơ quan, công ty:……………………………………..........................................

Công việc đang làm: ..…………. ..........................................................................................

Địa chỉ đơn vị cơ quan, công ty:……………………………………….................................

Hiện gia đình đang ngụ tại số:………………………đường:…………………………......

phường:…………………….quận:…………..Điện thoại liên hệ:………………................

Nêu rõ hoàn cảnh gia đình:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Thành tích học tập của cháu năm học 2016 - 2017:

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

Ý kiến BCH CĐCS về nhận xét hoàn cảnh gia đình, thu nhập và việc làm cha hoặc mẹ cháu:

………………………………………….....................................…………………………...

……………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

Phần đề xuất của BCH CĐCS: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

TM BCH/CĐCS………………………..                                                  NGƯỜI KHAI

 

(Ký tên và đóng dấu) (Cha hoặc mẹ)

 


 

- Thường trực LĐLĐ TP;

- Ban Nữ công LĐLĐ TP;

- Thường trực Quận ủy;

- Ban Dân vận Quận ủy;

- Đ/c Bùi Thị Bích Thủy;

- Đ/c Trương Quốc Cương;

- BCH, BTV, UBKT LĐLĐ;

- Các CĐCS trực thuộc;

- Lưu.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy