14/ KH tổ chức các hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013".

(Nhấn tải về)


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

Số: ... /KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Quận 11, ngày 25 tháng 9 năm 2013


KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

“TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2013”


Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-LĐLĐ ngày 19/9/2013 của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Liên đoàn Lao động Quận 11 xây dựng kế hoạch triển khai đến các cấp công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng như sau:


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:


- Nhằm giúp cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn và CNVC-LĐ hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc học tập đối với mỗi người và nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, qua đó vận động cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn và CNVC-LĐ tích cực tham gia các hoạt động của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” một cách thiết thực, hiệu quả.


- Thông qua việc tuyên truyền, vận động cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn và CNVC-LĐ tham gia các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, từng bước hình thành ở mỗi người tinh thần tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.


- Việc tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” tại các cấp công đoàn cần được thực hiện sao cho thiết thực, nội dung cụ thể, tránh qua loa, hình thức; công tác tuyên truyền, vận động cần tiến hành sâu rộng trong CNVC-LĐ; tranh thủ sự đồng tình, hưởng ứng của người sử dụng lao động trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng.


II. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN:


1- Thời gian tổ chức thực hiện:


“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” được tổ chức từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 06 tháng 10 năm 2013, với chủ đề “Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả”.


2- Công tác tuyên truyền:


- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời với nhiều hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng của Công đoàn Quận 11 như: Bản tin, phát loa mỗi buổi chiều, viết bài Sổ tay công đoàn... nhằm phổ biến sâu rộng nội dung “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” đến đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn và CNVC-LĐ của Quận 11.


- Sưu tầm “Hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh và học tập suốt đời” tại các bản tin của đơn vị, băng rôn, áp phích tại các Nhà Văn hóa Lao động.


- Tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền về nội dung học tập suốt đời cho cán bộ công đoàn và CNVC-LĐ.


- Tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề nhằm nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, nâng cao kỹ năng, tay nghề đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội (các hoạt động diễn ra từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10/2013).


3- Các hoạt động cụ thể:


3.1- Đối với Liên đoàn lao động quận:


- Xây dựng kế hoạch, triển khai, hướng dẫn các CĐCS trực thuộc tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” đến cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn và CNVC-LĐ.


- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ công đoàn cơ sở về tổ chức các hoạt động hưởng ứng sao cho cụ thể, thiết thực, phù hợp với đối tượng của mình, bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở, tổ chức học tập kiến thức chính trị, pháp luật cho CNVC-LĐ.


- Sinh hoạt định kỳ thứ hai hàng tuần, mỗi đoàn viên kể một câu chuyện về Bác, viết bài cho Sổ tay công đoàn với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.


- Tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về các tấm gương học tập và làm theo lời dạy của Bác.


3.2- Đối với các Công đoàn cơ sở:


- Căn cứ nội dung hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Quận 11, CĐCS tiến hành tổ chức triển khai tại đơn vị mình, vận động CNVC-LĐ hưởng ứng tích cực “Tuần lễ học tập suốt đời”. Trao đổi với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, hỗ trợ kinh phí để CNVC-LĐ có thể tham gia học tập chính trị, pháp luật, nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề, giúp các anh chị em ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Tổ chức các chương trình sinh hoạt trong giao ban hàng tuần gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” của LĐLĐ Quận 11; đề nghị các CĐCS trực thuộc căn cứ tình hình thực tiễn tại đơn vị tích cực hưởng ứng và báo cáo về LĐLĐ Quận 11 sau khi tổ chức thực hiện.


TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH


(Đã ký)


DƯƠNG VĂN NHÂN


KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2013”

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-LĐLĐ ngày 19/9/2013 của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Liên đoàn Lao động Quận 11 xây dựng kế hoạch triển khai đến các cấp công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Nhằm giúp cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn và CNVC-LĐ hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc học tập đối với mỗi người và nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, qua đó vận động cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn và CNVC-LĐ tích cực tham gia các hoạt động của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” một cách thiết thực, hiệu quả.

- Thông qua việc tuyên truyền, vận động cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn và CNVC-LĐ tham gia các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, từng bước hình thành ở mỗi người tinh thần tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

- Việc tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” tại các cấp công đoàn cần được thực hiện sao cho thiết thực, nội dung cụ thể, tránh qua loa, hình thức; công tác tuyên truyền, vận động cần tiến hành sâu rộng trong CNVC-LĐ; tranh thủ sự đồng tình, hưởng ứng của người sử dụng lao động trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

II. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1- Thời gian tổ chức thực hiện:

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” được tổ chức từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 06 tháng 10 năm 2013, với chủ đề “Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả”.

2- Công tác tuyên truyền:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời với nhiều hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng của Công đoàn Quận 11 như: Bản tin, phát loa mỗi buổi chiều, viết bài Sổ tay công đoàn... nhằm phổ biến sâu rộng nội dung “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” đến đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn và CNVC-LĐ của Quận 11.

- Sưu tầm “Hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh và học tập suốt đời” tại các bản tin của đơn vị, băng rôn, áp phích tại các Nhà Văn hóa Lao động.

- Tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền về nội dung học tập suốt đời cho cán bộ công đoàn và CNVC-LĐ.

- Tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề nhằm nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, nâng cao kỹ năng, tay nghề đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội (các hoạt động diễn ra từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10/2013).

3- Các hoạt động cụ thể:

3.1- Đối với Liên đoàn lao động quận:

- Xây dựng kế hoạch, triển khai, hướng dẫn các CĐCS trực thuộc tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” đến cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn và CNVC-LĐ.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ công đoàn cơ sở về tổ chức các hoạt động hưởng ứng sao cho cụ thể, thiết thực, phù hợp với đối tượng của mình, bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở, tổ chức học tập kiến thức chính trị, pháp luật cho CNVC-LĐ.

- Sinh hoạt định kỳ thứ hai hàng tuần, mỗi đoàn viên kể một câu chuyện về Bác, viết bài cho Sổ tay công đoàn với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về các tấm gương học tập và làm theo lời dạy của Bác.

3.2- Đối với các Công đoàn cơ sở:

- Căn cứ nội dung hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Quận 11, CĐCS tiến hành tổ chức triển khai tại đơn vị mình, vận động CNVC-LĐ hưởng ứng tích cực “Tuần lễ học tập suốt đời”. Trao đổi với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, hỗ trợ kinh phí để CNVC-LĐ có thể tham gia học tập chính trị, pháp luật, nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề, giúp các anh chị em ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Tổ chức các chương trình sinh hoạt trong giao ban hàng tuần gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” của LĐLĐ Quận 11; đề nghị các CĐCS trực thuộc căn cứ tình hình thực tiễn tại đơn vị tích cực hưởng ứng và báo cáo về LĐLĐ Quận 11 sau khi tổ chức thực hiện.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy