17/ Hướng dẫn tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 

(Nhấn tải về hướng dẫn)

(Nhấn tải về tài liệu tuyên truyền)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

Số: 70/HD - LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Quận 11, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

 

HƯỚNG DẪN


Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Căn cứ Hướng dẫn số 58-HD/BTGQU ngày 10/3/2014 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Ban Tuyên giáo LĐLĐ Quận 11 hướng dẫn thực hiện đến các CĐCS trực thuộc như sau :


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :


- Giúp cho cán bộ, CNVC-LĐ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, kết quả của việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 6.


- Nâng cao nhận thức hiểu biết thêm về Hiến pháp, ý thức trách nhiệm, gương mẫu tôn trọng và tuân thủ chấp hành theo Hiến pháp pháp luật.


- Đấu tranh ngăn chặn các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng việc ban hành Hiến pháp để xuyên tạc phủ nhận đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.


- Các cấp ủy đưa nội dung này vào sinh hoạt Chi bộ nhằm quán triệt cán bộ, CNVC-LĐ nắm rõ mục đích, yêu cầu và tuân thủ chấp hành Hiến pháp. Cần tuyên truyền thường xuyên, liên tục, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống công đoàn các cấp.


II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN :


- Tuyên truyền nội dung cốt lõi những điểm mới trong Hiến pháp như : khẳng định bản chất và mô hình thể chế chính trị của nước ta; Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN, những giá trị, vai trò quan trọng của quyền con người, quyền công dân; Khẳng định quyền lực Nhà nước là thống nhất; Hiến pháp quy định bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân, lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước; Khẳng định nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.


- Một số vấn đề lưu ý làm thất bại những luận điệu kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch:


+ Bảo vệ tính đúng đắn của Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối của Đảng, bác bỏ những luận điệu sai trái, những quan điểm như : phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Phủ nhận con đường đi lên CNXH; Đòi xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp; Đòi thành lập các tổ chức khác để chống phá Đảng và Nhà nước ta.


+ Đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, gây rối nhằm phá hoại việc thực thi Hiến pháp.


+ Uốn nắn, khắc phục những quan điểm nhận thức lệch lạc, không đầy đủ về dân chủ và pháp chế XHCN, phê phán những quan điểm cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 không tạo ra những chuyển biến lớn; Quá trình sửa đổi cách thức tiến hành, không bảo đảm dân chủ …


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :


* Đối với LĐLĐ Quận 11 : Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, CNVC-LĐ, đoàn viên công đoàn đặc biệt là khu vực ngoài Nhà nước hiểu rõ Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tổ chức sâu rộng, quán triệt thường xuyên tuyên truyền đến các tổ công đoàn dưới mọi hình thức như thi viết, phát loa, phát tờ bướm, tài liệu hỏi đáp nhằm nâng cao ý thức, nhận thức tự giác chấp hành Hiến pháp, bảo đảm cho Hiến pháp được đi vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.


- Phối hợp với Nhà văn hóa tổ chức các hoạt động lồng ghép tuyên truyền Hiến pháp như : Chương trình gameshow, bản tin công đoàn, các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong CNVC-LĐ trên địa bàn Quận 11.


* Đối với CĐCS trực thuộc : Tổ chức triển khai và tuyên truyền đến các tổ công đoàn, tích cực hưởng ứng thường xuyên đến từng đoàn viên công đoàn và người lao động nhằm nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác, tôn trọng, tuân thủ chấp hành Hiến pháp và pháp luật.


- Tổ chức các hoạt động dưới nhiều hình thức như soạn tài liệu, bướm, hội nghị, hội thảo, mạn đàm, hội thi… Tùy theo đặc thù của từng đơn vị.


* Lưu ý : Các CĐCS lấy tài liệu tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên Website của LĐLĐ Quận 11 : www.ldldq11.org.vn


Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam của LĐLĐ Quận 11 đến các CĐCS trực thuộc. Đề nghị các CĐCS triển khai và thực hiện tốt, tích cực hưởng ứng việc tuyên truyền Hiến pháp.


 

Nơi nhận:

- TT, BTG Thành phố.

- TT, BTG Quận ủy.

- Các CĐCS trực thuộc.

- Lưu.

 


 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH(Đã ký)


DƯƠNG VĂN NHÂN

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy