8/ Kế hoạch hoạt động Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2015).

(Nhấn tải về)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

Số: 32/KH - LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Quận 11, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG


Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam


(28/7/1929 – 28/7/2015)


 

Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2015), Liên đoàn Lao động quận 11 xây dựng kế hoạch hoạt động với các nội dung như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 

- Tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực, sâu rộng, nhằm nâng cao sự hiểu biết và niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam cũng như của Công đoàn quận 11 trong sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước; đặc biệt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 

- Kết hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống của Công đoàn Việt Nam với việc tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

- Các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Công đoàn tại quận 11 được tiến hành từ cơ sở đến cấp quận, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong CNVC-LĐ; tranh thủ các nguồn lực xã hội nhằm tổ chức ngày một tốt hơn các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ.

 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU :

 

Các CĐCS căn cứ tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, vận dụng sáng tạo những nội dung, hình thức sau đây để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

 

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống: tổ chức phổ biến lịch sử hình thành và phát triển vẻ vang của giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn quận 11. Đúc kết, nhân rộng các bài học kinh nghiệm của các đơn vị, các cá nhân hoạt động công đoàn tiêu biểu toàn diện hoặc từng lĩnh vực trong thời gian qua, góp phần khẳng định những thành tựu về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn.

 

- Tổ chức phong trào thi đua: phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ, góp phần nâng cao hiệu quả lao động, sản xuất và công tác. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo,  phong trào học tập nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, tay nghề. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hưởng ứng cuộc vận động “Người tốt, việc tốt”, mỗi đoàn viên một việc làm thiết thực. Tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; bồi dưỡng giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng, đặc biệt quan tâm giới thiệu kết nạp Đảng những công nhân trực tiếp sản xuất tiêu biểu, ưu tú.

 

- Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và tăng cường vận động chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ: chủ động tham gia với các ngành chức năng, người sử dụng lao động trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách với CNVC-LĐ theo quy định của pháp luật.Tổ chức tốt đối thoại định kỳ, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Tập trung nắm bắt và phối hợp giải quyết kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của CNVC-LĐ.

 

+ Tổ chức thăm hỏi, gặp gỡ cán bộ công vận, cán bộ công đoàn nghỉ hưu, cán bộ công đoàn đượng nhiệm, đoàn viên công đoàn tích cực hoạt động công đoàn nay có hoàn cảnh khó khăn; tập trung thực hiện chương trình “Mái ấm công đoàn”, chương trình “Cải thiện nhà ở”; nâng cao hiệu quả hoạt động tương trợ nội bộ, kết hợp với Quỹ trợ vốn CEP để giúp đỡ đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ có điều kiện tự tạo việc làm, tăng thu nhập.

 

+ Bên cạnh đó, cần quan tâm vận động CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Vì người nghèo”; hoạt động đền ơn đáp nghĩa; chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sỹ; tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...

 

- Hoạt động nâng cao đời sống tinh thần: tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong CNVC-LĐ; đồng thời vận động CNVC-LĐ tham gia tốt các hoạt động do LĐLĐ Thành phố tổ chức.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

 

1. Đối với LĐLĐ quận 11:

 

- Xây dựng kế họach họat động kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2015) với phương châm “Hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm”. Báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng trước khi triển khai thực hiện.

 

- Tổ chức hội thao truyền thống CNVC-LĐ quận 11 năm 2015.

 

- Tổ chức xét chọn và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức công đoàn và giải thưởng 28/7.

 

- Tổ chức thăm và tặng quà cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

 

- Tổ chức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2015 cho con CNVC-LĐ.

 

- Tham gia các hoạt động do LĐLĐ Thành phố phát động.

 

2. Đối với công đoàn cơ sở:

 

- Tham mưu cấp ủy, cùng với chính quyền xây dựng kế hoạch hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với phương châm “Hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm”. Tổ chức triển khai rộng rãi trong cán bộ CNVC-LĐ, đoàn viên kế hoạch hoạt động của đơn vị mình. Kết thúc đợt hoạt động báo cáo kết quả về LĐLĐ quận 11 trước ngày 03/8/2015 đ/c Như Sương.

 

- Hưởng ứng phong trào thi đua cấp quận, tổ chức phát động các phong trào thi đua trong CNVC-LĐ gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Kịp thời biểu dương khen thưởng nhằm khuyến khích động viên tinh thần trong lao động và công tác.

 

- Tổ chức các buổi sinh hoạt truyền thống, buổi tọa đàm, kỷ niệm, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sân chơi cuối tuần … tạo không khí vui tươi trong CNVC-LĐ nhằm thiết thực  kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

 

- Tổ chức hoạt động chăm lo cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

 

- Tổ chức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2015 cho con CNVC-LĐ.

 

- Tham gia các hoạt động do LĐLĐ quận 11 phát động và tổ chức.

 

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

 

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm lần thứ 86 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2015).

 

- Phát huy truyền thống cách mạng của Giai cấp công nhân Việt Nam, CNVC-LĐ Thành phố HCM thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm lần thứ 86 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2015).

 

- Xây dựng giai cấp công nhân Thành phố vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

- Công nhân, viên chức, người lao động Thành phố phấn đấu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

- Công nhân, viên chức, người lao động Thành phố ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2015.

 

- Giai cấp công nhân và Công đoàn Thành phố đoàn kết – bản lĩnh – trí tuệ - sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

 

- Năng suất, chất lượng, hiệu quả là trách nhiệm và lợi ích thiết thân của mỗi người lao động.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, căn cứ kế hoạch này đề nghị các CĐCS quan tâm thực hiện, nhằm ôn lại truyền thống vẽ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, góp phần đưa tổ chức Công đoàn quận 11 ngày càng phát triển.


Nơi nhận:

- TT.LĐLĐ/TP.

- VP LĐLĐ/TP,

- TT.Quận ủy 11,                                        

- Ban Dân vận QU 11,

- BCH, BTV. LĐLĐ Quận 11

- CĐCS trực thuộc.

- Lưu.


TM. BAN THƯỜNG VỤ


PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC (Đã ký)


 

NGUYỄN TUẤN


Biên tập: Hồng Ngân

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy