10/ Công văn đóng góp ý kiến dự thảo (lần 3) Báo cáo BCH LĐLĐ quận 11 khóa X nhiệm kỳ (2012-2017).

 

Để tải về, vui lòng nhấn vào đây.

Để tải báo cáo, vui lòng nhấn vào đây.

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

Số: ...../CV - LĐLĐ

V/v đóng góp ý kiến dự thảo (lần 3)

Báo cáo BCH LĐLĐ quận 11 khóa X

nhiệm kỳ (2012-2017).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 

Quận 11, ngày 07 tháng 9 năm 2017


 


Kính gởi: BAN CHẤP HÀNH CĐCS TRỰC THUỘC.

 

Thực hiện kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 15/3/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 11 về tổ chức Đại hội Công đoàn quận 11 khóa XI nhiệm kỳ (2017-2022). LĐLĐ tổ chức lấy ý kiến như sau:


- Đối tượng tham gia góp ý kiến: Ban chấp hành CĐCS trực thuộc.


- Hình thức đóng góp ý kiến: BCH CĐCS tập hợp ý kiến tham gia (theo nội dung gợi ý đính kèm) , góp ý bằng văn bản và gửi nội dung góp ý về LĐLĐ quận 11 tổng hợp.


- Thời gian nộp bản góp ý kiến: Chậm nhất ngày 15/9/2017 (Thứ sáu).


Để giúp BCH CĐCS đóng góp ý kiến dự thảo (lần 3) Báo cáo BCH LĐLĐ quận 11 khóa X nhiệm kỳ (2012-2022), đề nghị BCH CĐCS vui lòng truy cập Website: ldldq11.org.vn vào LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG > Hướng dẫn công đoàn cơ sở > Văn phòng  hoặc vào THÔNG BÁO > LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG để tải báo cáo.


Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thông tin về LĐLĐ quận 11 qua Văn phòng  (Điện thoại: 0937.704.277 gặp đ/c Như Sương) để được hướng dẫn.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC(Đã ký)


NGUYỄN TUẤN

 

 

 

CĐCS :---------------------------------------------------------------------Điện thoại :-----------------------

BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO (LẦN 3)

BÁO CÁO CỦA BCH LĐLĐ QUẬN 11 – KHÓA X

NỘI DUNG GÓP Ý :

1/ Phần thứ nhất :

Tình hình CNVC-LĐ và kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ (2012 – 2017):

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..........................................................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................................................................................................

2/ Phần thứ hai :

Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn quận 11 nhiệm kỳ (2017- 2022) :

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

TM BAN CHẤP HÀNH CĐCS

Chủ tịch

(Ký tên đóng dấu)

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy